Automatyczne plug-iny

Nowe możliwości kreowania efektów z pełną automatyką pozwalają uniknąć żmudnych operacji...


Firma Adobe już w poprzedniej wersji swojego sztandarowego produktu, jakim jest Photoshop, umożliwiła zautomatyzowanie niektórych skomplikowanych i pracochłonnych operacji przez zapamiętanie ich w postaci akcji. Nowy Photoshop dostarcza kilku dodatkowych, niezwykle użytecznych opcji, które w doskonały sposób mogą przyspieszyć pracę.

Akcje - stary pomysł w nowej oprawie

Automatyczne plug-iny
Photoshop umożliwia zautomatyzowanie niektórych operacji przez nagranie ich w serii wykonywanych po sobie komend. Taka seria jest zapamiętywana i później dostępna w postaci akcji. Chcesz na przykład uzyskać efekt specjalny, który powstanie z nałożenia na siebie kilku standardowych filtrów Photoshopa, a potem w dowolnej chwili powtórzyć go na innym obrazie. Dzięki zapamiętaniu w jednej akcji możesz mieć go zawsze pod ręką, bez konieczności powtarzania za każdym razem tych samych operacji. Używając Photoshopa 5.0, możesz dodatkowo pogrupować akcje tematycznie w postaci grup, tworząc zestawy (tzw. sety), dzięki czemu odszukanie właściwego skryptu jest znacznie łatwiejsze.

Możesz użyć akcji dla jednego pliku lub dla ich całej grupy (wiele plików w tej samej teczce), edytować je, wczytywać nowe, nagrywać swoje własne i podmieniać tylko niektóre elementy akcji.

Wywołanie palety Actions

Automatyczne plug-iny
Wybierz polecenie Window/Show Actions.

Możesz zmienić sposób wyświetlania akcji w palecie Actions w sposób tekstowy, przypominający strukturę teczek i plików, lub w postaci przycisków z nazwą akcji i ewentualnym skrótem klawiszowym.

Polecenie sterujące wyglądem okna znajduje się w menu bocznym palety i nazywa się Button Mode. Oczywiście tryb przyciskowy jest bardziej przejrzysty, lecz uniemożliwia edytowanie akcji oraz blokuje większość poleceń przypisanych do tej palety.