Błyskotliwe strony WWW


Edycja

Błyskotliwe strony WWW

Zaprezentowane narzędzia zapewniają dużą kontrolę nad tworzoną sceną oraz bogactwo możliwości kreacyjnych. Opanowanie ich pozwoli na całkiem efektywne (a co najważniejsze: szybkie i intuicyjne) tworzenie własnych grafik.

Największa siła edytora graficznego Flash tkwi w warstwie edycyjnej; żadne inne narzędzie tego typu nie pozwala na tak szybką i precyzyjną modyfikację gotowych obiektów i kształtów, oferując jednocześnie maksimum kontroli nad tworzonym projektem.

Błyskotliwe strony WWW

Najważniejszym narzędziem edycyjnym, z którego będziesz korzystał jest ... strzałka (Arrow). Pozwala na wybieranie i przesuwanie zaznaczonych kształtów i obiektów (np. symboli czy grup). Jeśli chcesz wybrać większą liczbę obiektów, zaznaczaj je, mając naciśnięty klawisz [Shift]. Zaznaczenie możesz anulować, naciskając [Esc] lub klikając pusty obszar sceny. Zmian kształtu dokonujesz poprzez przeciąganie myszą odpowiednich elementów składowych edytowanego obrysu. Przeciągając kursor nad konturem edytujesz krzywe, gdy znajduje się on nad wierzchołkiem konturu możesz zmienić jego położenie, a "chwycenie" za wnętrze kształtu pozwala na przesunięcie całego obiektu.

Flash pozwala też na przeprowadzanie podstawowych operacji logicznych na obrysach (suma, różnica i część wspólna dwóch kształtów). Nie szukaj jednak odpowiednich opcji w menu programu czy wśród przycisków narzędzi. Chcąc zmodyfikować kształt za pomocą innego konturu, przesuń jeden z nich tak, by zachodziły na siebie (operacje te lepiej przeprowadzać na "pustych" konturach, pozbawionych wypełnień). Po odznaczeniu aktywnego kształtu przecinające się kontury podzielą się w miejscach przecięcia. Teraz wystarczy usunąć niepotrzebne segmenty konturu tak, by otrzymać pożądany kształt.

Błyskotliwe strony WWW

Aby uniknąć wzajemnej interakcji obiektów, pozostaw jeden z nich zaznaczony lub zgrupuj go (polecenie Modify | Group); teraz będzie zabezpieczony przed przypadkową fragmentacją (zgrupowane profile możesz poznać po prostokątnej ramce pojawiającej się, gdy zaznaczasz dany element). Korzystając z opisanej powyżej metody, możesz precyzyjnie "kroić" kształty, posługując się narzędziem Line lub Rectangle (w tym ostatnim przypadku pamiętaj o wyłączeniu wypełnienia; w przeciwnym razie nie będziesz w stanie precyzyjnie pozycjonować kształtów). Podobną funkcję pełni także "flashowa" gumka (Eraser) - usuwa fragmenty konturów i wypełnień; możesz określić tryb jej działania (Eraser Mode) analogicznie jak w przypadku pędzla. Gdy chcesz wprowadzić większe zmiany, włącz opcję Faucet - w tym trybie można usuwać całe segmenty linii i wypełnienia; dwukrotne kliknięcie przycisku gumki usuwa wszystko w obrębie edytowanej sceny (z aktualnej klatki).

Błyskotliwe strony WWW

Poza ingerencją w kształt możemy także dokonać wielu transformacji obiektu tj. odbicia lustrzane (Modify | Transform | Flip Vertical i Modify | Transform | Flip Horizontal) , czy zmieniać kolejność ułożenia kształtów w obrębie sceny (polecenia z menu Modify | Arrange). Praca nad dużym projektem często wymaga dokładnego wyrównania większej liczby obiektów. Najczęściej sprowadza się to do ułożenia ich wzdłuż jednej linii bądź uzyskaniu jednakowych odstępów pomiędzy wybranymi elementami. W tym celu wystarczy zaznaczyć obiekty i wybrać opcję Modify | Align. Wywołane w ten sposób okno zawiera wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do wyrównania krawędzi obiektów, odstępów między nimi lub też przeskalowania tak, by wszystkie miały ten sam rozmiar. Najpopularniejsze przekształcenia, czyli obrót i skalowanie znajdziemy wśród przycisków opcji po wybraniu narzędzia Arrow (są to odpowiednio: Rotate i Scale). Aby z nich skorzystać, musisz zaznaczyć kształt i kliknąć przycisk transformacji - teraz można swobodnie modyfikować obiekt, korzystając z punktów kontrolnych zlokalizowanych w rogach ramki obiektu. Jeśli niezbędny jest bardziej precyzyjny sposób realizacji powyższych operacji, można wprowadzić konkretne wartości liczbowe (osobno do skalowania i obrotu) po wybraniu polecenia Modify | Scale and Rotate.

Błyskotliwe strony WWW

Podczas obracania obiektów duże znaczenie (zwłaszcza w przypadku animacji) ma precyzyjne ustalenie środka obrotu - jeśli chcesz go wyznaczyć, wybierz polecenie Modify| Transform | Edit Center i ustaw krzyżyk we właściwym miejscu. Wszystkie opisane tu polecenia mogą być zastosowane do symboli i grup; ponadto wprowadzane zmiany są uwzględniane podczas tworzenia animacji (w przypadku techniki animacji Motion Tween możesz łatwo utworzyć spektakularne efekty poprzez zastosowanie prostych operacji takich jak odbicie czy obrót).

Błyskotliwe strony WWW

Warto jeszcze wspomnieć o sposobach modyfikacji wyglądu istniejących kształtów. Edycja konturu odbywa się za pomocą narzędzia Ink Bottle - posługując się nim, najpierw określ przyszłe atrybuty linii (kolor, grubość i styl), a potem kliknij wybrany segment linii. W analogiczny sposób można dopasować wypełnienie kształtu (w tym celu należy posłużyć się narzędziem Paint Bucket). Funkcjonalność narzędzi wspaniale uzupełnia zakraplacz (Dropper) - gdy klikniesz nim wybrany element (może to być kontur lub wypełnienie), jego cechy, takie jak kolor czy wzór konturu zostaną zapisane tak, byś mógł nadać je innym obiektom.