Pisanie Photoshopem

W dotychczasowych wersjach Photoshopa narzędzie służące do edycji tekstów pozostawiało wiele do życzenia. Jego głównym mankamentem był natychmiastowy rendering, któremu podlegał tekst zaraz po wprowadzeniu, co uniemożliwiało jego powtórną edycję.

W dotychczasowych wersjach Photoshopa narzędzie służące do edycji tekstów pozostawiało wiele do życzenia. Jego głównym mankamentem był natychmiastowy rendering, któremu podlegał tekst zaraz po wprowadzeniu, co uniemożliwiało jego powtórną edycję.

Użytkownik był również narażony na trudności w definiowaniu koloru przed jego wprowadzeniem oraz brak możliwości zmiany napisu wielkości bez transformacji warstwy.

Pisanie Photoshopem

Autorzy Photoshopa 5.0 postanowili wprowadzić do programu wiele istotnych zmian. Nowości dotyczą nie tylko rozwiązań graficznych, ale także technologicznych. Widoczny jest znaczny wpływ pomysłów zastosowanych w Illustratorze.

Narzędzie Type zostało wzbogacone w dwie nowe opcje. Można tworzyć napisy w układzie horyzontalnym i wertykalnym. Pierwszy układ jest zgodny z zasadami pisowni łacińskiej, a drugi z zasadami pisowni wschodnioazjatyckiej. W każdej chwili możemy zmienić orientację wpisanego tekstu przez wybranie ustawienia Horizontal/Vertical w Menu Layer/Type.

Doskonałym rozwiązaniem technologicznym jest wprowadzenie warstwy tekstowej. Po wprowadzeniu tekstu narzędziem Type warstwa tekstowa zostanie zapisana przez program w palecie Layers. (Uwaga, warstwa nie zostanie zapisana, jeżeli użyto narzędzia Type Selection). Cechą rozpoznawczą warstwy tekstowej jest litera T po jej prawej stronie. Powtórna edycja wpisanego tekstu jest możliwa poprzez podwójne kliknięcie myszką na tym symbolu. Budowa warstwy tekstowej różni się od budowy pozostałych. Z wyjątkiem Adjustment Layers, czyli warstw korekcji tonalnej, wszystkie znane dotychczas miały charakter bitmapy. W nowej wersji programu mamy do czynienia z całkowicie samodzielną warstwą tekstową, która nie zawiera obiektów bitmapowych. Oznacza to, iż w obrębie jej powierzchni jest zablokowane działanie wszystkich narzędzi malarskich. Warstwa tekstowa wprawdzie służy tylko do przechowywania tekstów, lecz podlega wielu operacjom, które można wykonać na normalnych warstwach. Operacje te to np. efekty, przesunięcie, mieszanie, maskowanie itd. Jest ona edytowalna do momentu, kiedy zostanie zrenderowana. Renderowanie warstwy tekstowej odbywa się poprzez wykonanie polecenia Render Layer z menu Layer/Type.

Pisanie Photoshopem

Po kliknięciu myszką w oknie dokumentu którymś z narzędzi Type pojawia się okno dialogowe Type Tool.

Zawartość nowego okna Type jest, na pierwszy rzut oka, bardzo podobna do poprzedniego, jednak wprowadzenie dodatkowych opcji zrobiło z niego nieporównanie silniejsze narzędzie. Wpisywany tekst obserwujemy w dużym, białym polu, pod którym znajdują się opcje zmiany wielkości podglądu. Podgląd napisu możemy również obserwować bezpośrednio na dokumencie po zaznaczeniu opcji Preview. Podgląd na dokumencie zmienia się wraz z każdorazową zmianą parametrów tekstu, można go także przesuwać i ustawiać w dowolnym miejscu dokumentu. W ten sposób nie wychodząc z okna Type Tool, możemy sprawdzać, jak napis komponuje się w różnych miejscach na obszarze dokumentu.