Połączenie idealne


Przyczyną niefunkcjonowania modemu może być konflikt zasobów: zakresów lub przerwań.

Przyczyną niefunkcjonowania modemu może być konflikt zasobów: zakresów lub przerwań.

Możliwość 1: Sprawdź, czy port COM w BIOS-ie jest włączony. W tym celu uruchom komputer i zaraz po włączeniu go naciśnij klawisz [F1], [F2], [F10], [Backspace] lub jednocześnie [Ctrl]+[Alt]+[Esc], zwracając uwagę na komunikaty wyświetlane w trakcie uruchamiania komputera. W BIOS-ie firmy AMI ustawienia portów COM znaleźć można w pozycji Peripheral Setup/Onboard Serial Port, w BIOS-ie firmy Award znajdują się one w pozycji Integrated Peripherals/Onboard Serial Port, a w przypadku BIOS-u firmy Phoenix wybrać należy Advanced Peripheral Configuration/Serial Port. Ustawieniem tej opcji NIE powinno być Disabled. Następnie powyższy test należy powtórzyć. Ewentualna zmiana ustawień powinna spowodować rozwiązanie problemu i poprawne funkcjonowanie modemu. Wtedy za pomocą polecenia "echo ATH0>comXŇ, można przypisać modem do odpowiedniego portu COM.

Lista poleceń AT

We wskazówce 1 użyliśmy polecenia "echo ATM1L3X0DT12345 >comX". Poniżej przedstawiamy efekty wykonania tego polecenia.

<P>Wprowadzenie polecenia "echo xyz" powoduje wyświetlenie na ekranie wyjścia w postaci komunikatu "xyz". Symbol ">" natomiast przenosi wyjście z ekranu na inne urządzenie. Na przykład wpisanie w linii poleceń rozkazu "echo xyz > test" spowoduje zapisanie liter "xyz" w pliku o nazwie "test". We wskazówce 1. proponujemy przesłanie wyjścia do portu COM o numerze X. Do takiego portu można, oczywiście, wysłać wyrażenie "xyz". Tyle, że nawet w przypadku otrzymania go przez modem, nie spowodowałoby ono żadnej reakcji, ponieważ nie zostałoby zapewne rozpoznane jako rozkaz, w związku z czym jego przydatność przy diagnozie problemu jest niewielka.

<P>Każde polecenie AT rozpoczyna się od znaków "AT". Jest to rodzaj ostrzeżenia (ang. "Attention") skierowanego do komputera, informującego o tym, że to, co nastąpi dalej, to rozkazy. Rozkaz "M1" włącza głośnik modemu, "L3" ustawia jego głośność na poziomie maksymalnym, a "X0" każe modemowi wybrać numer bez oczekiwania na sygnał wolnej linii. Kolejna litera, czyli "D" (ang. Dial) jest rozkazem wybrania numeru, a "T" informuje, że ma on zostać wybrany tonowo. Następujące po niej cyfry określają numer, który ma zostać wybrany przez modem. Wiele innych, przydatnych rozkazów znaleźć można w instrukcji obsługi modemu.

Możliwość 2: Złącze szeregowe komputera na poziomie BIOS-u jest aktywne, a mimo to za pomocą poleceń AT nie można nawiązać żadnego kontaktu z modemem. W takim przypadku problem leży najprawdopodobniej po stronie sprzętu. Przypuszczalnie popsuty jest port szeregowy, kabel modemu lub sam modem. Sposób skracania listy podejrzanych urządzeń zależy od rodzaju dostępnych nam zasobów. Kabel lub modem można spróbować podłączyć do komputera znajomego. Jeśli i wtedy nie będzie działać, warto do przyłączenia modemu użyć innego kabla. Jeśli modem nadal nie funkcjonuje, najprawdopodobniej jest uszkodzony i kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej.

2. Windows nadal nie rozpoznaje modemu

OBJAWY: Modem został poprawnie przyłączony do złącza szeregowego. Po uruchomieniu komputera kreator dodawania nowego sprzętu nie rozpoznaje automatycznie modemu. Po wprowadzeniu polecenia przedstawionego we wskazówce 1. słychać było dźwięki wybierania cyfr 1,2,3,4 i 5.

DIAGNOZA: Windows niepoprawnie komunikuje się z portem COM. W celu ponownego sprawdzenia poprawności test należy przeprowadzić jeszcze raz. Tym razem zamiast w systemie DOS, warto przeprowadzić go w oknie DOS systemu Windows (w celu uzyskania dostępu do tego okna należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać kolejno pozycje Programy i Tryb MS-DOS). Jeśli i tym razem modem nie reaguje na wysyłane doń polecenia, może to oznaczać, że system Windows nie komunikuje się poprawnie z portem COM.

Sprawdzić to można, klikając przycisk Start i wybierając kolejno pozycje Ustawienia, Panel sterowania, System, Menedżer urządzeń i Porty. Jeśli port szeregowy nie jest zainstalowany, dodać go można za pomocą kreatora dodawania nowego sprzętu, którego ikonę znaleźć można w Panelu sterowania.

Poprawność ustawień sprawdzić można wybierając w Panelu sterowania ikonę System i zaglądając na kartę Menedżer urządzeń okna Właściwości: System. Znak ostrzeżenia (wykrzyknik w żółtym kółku) obok ikony portu COM oznacza najprawdopodobniej konflikt zasobów. Sposoby rozwiązywania konfliktów zasobów ujęte są w następnej wskazówce.