Word 2007/2010, Libre Office - Jak włączyć korygowanie podwójnych spacji w dokumentach tekstowych

W ferworze szybkiego pisania tekstu do dokumentu często dostają się niepożądane podwójne odstępy między słowami. Ciężko dostrzec je na ekranie nawet przy włączonym wyświetlaniu znaków niedrukowanych, za to dają się we znaki na wydrukach, zniekształcając wygląd tekstu.

Word 2007/2010, Libre Office - Jak włączyć korygowanie podwójnych spacji w dokumentach tekstowych

Edytor Word potrafi wykrywać zdublowane odstępy między słowami. Sprawdź, czy w opcjach jest włączone zaznaczanie podwójnych spacji.

Word 2007/2010. Jeśli chcesz, aby Word wychwytywał podwójne spacje podczas sprawdzania gramatyki, kliknij Plik | Opcje | Sprawdzanie (w Wordzie 2007 przycisk Office zamiast menu Plik). Następnie zaznacz pole wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania w w rubryce Podczas sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Word. Ponadto kliknij przycisk Ustawienia w wierszu Styl pisania. Sprawdź, czy w polu listy Odstęp między wyrazami jest wybrana opcja 1 spacja. W razie potrzeby zmień ustawienie. Potwierdź, klikając przycisk OK w obu oknach. Od tej pory edytor będzie podkreślać zielonym zygzakiem zdublowane spacje i inne błędy gramatyczne, a gdy przywołasz sprawdzanie dokumentu (klawisz [F7]), Word wskaże podwójne odstępy i pozwoli je skorygować przyciskiem Zmień.

Libre Office. Również edytor Writer z bezpłatnego pakietu biurowego dysponuje modułem wykrywającym podwójne odstępy między wyrazami. Kliknij menu Narzędzia | Opcje Autokorekty. Przeskocz na kartę Opcje. Gdy zaznaczysz pole wyboru Ignoruj podwójne spacje i potwierdzisz klawiszem OK, Writer nie pozwoli ci dublować odstępów podczas pisania (możliwe jest tylko wielokrotne wklejanie ich klawiszami [Ctrl V]).

Poprawianie gotowego tekstu. Mimo zaawansowanych mechanizmów opisanych powyżej jest jeszcze prosty sposób sprawdzania, czy w gotowym dokumencie kryją się podwójne spacje, i automatyczne usuwanie ich. Przywołaj w tym celu funkcję Znajdź i zamień (w Wordzie i we Writerze służy do tego skrót klawiszowy [Ctrl H]). W górnym polu wpisz dwie spacje, w dolnym zaś jedną. Następnie zainicjuj wyszukiwanie przyciskiem Zamień wszystko (Word) lub Zamień wszyst. (Writer). Na ekranie pojawi się okno z liczbą zamienionych dubletów. Aby upewnić się, że w dokumencie nie ma więcej podwójnych odstępów, warto raz jeszcze zlecić takie poszukiwanie.