Word umie dzielić

Dokumenty o małej szerokości szpalty często wymagają dzielenia wyrazów, co przy obszernych tekstach może stać się bardzo pracochłonne.

Dokumenty o małej szerokości szpalty często wymagają dzielenia wyrazów, co przy obszernych tekstach może stać się bardzo pracochłonne. Edytor Word posiada funkcję automatycznego dzielenia wyrazów, zgodną z zasadami ortografii języka polskiego. Przywołaj menu Narzędzia éJęzyk éDzielenie wyrazów.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Dziel wyrazy automatycznie, edytor samoczynnie wykona wszystkie operacje dzielenia wyrazów w całym dokumencie (niezależnie od tego, czy zaznaczyłeś wybrany fragment). W polu Strefa przenoszenia użytkownik określa odstęp od prawego marginesu, w którym następuje dzielenie wyrazów. Opcja ta dotyczy akapitów wyrównanych do lewej krawędzi. Jeśli zwiększysz powyższy odstęp, liczba przeniesień będzie mniejsza, lecz prawa krawędź akapitu będzie bardziej postrzępiona. Aby zmniejszyć postrzępienie, zwiększ strefę przenoszenia.

W polu Ograniczaj kolejne przenoszenia do użytkownik określa, w ilu następujących po sobie wierszach może występować dzielenie wyrazów. Możliwość manualnej kontroli przenoszenia oferuje przycisk Ręcznie. Po wybraniu tej opcji użytkownik może zaakceptować lub odrzucić kolejne propozycje przenoszenia wyświetlane w oddzielnym oknie.

Jeśli chcesz wyodrębnić fragment tekstu, by nie podlegał automatycznemu dzieleniu wyrazów, zaznacz go myszą lub przytrzy-mując klawisz [Shift] i wybierz menu Format éAkapit. Następnie kliknij kartę Podziały wiersza i strony i zaznacz opcję Nie dziel wyrazów.

Pamiętaj, że automatyczne dzielenie funkcjonuje tylko na partiach tekstu, które są zaznaczone w menu Narzędzia-Język-Określ język jako polski.