Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5


Preferencje dla obrazów CMYK

Z menu File wybieramy polecenie Color Settings/CMYK Setup. Dostępne opcje są o wiele bardziej rozbudowane niż we wcześniejszej wersji programu i to przede wszystkim od nich zależy, w jaki sposób obrazy RGB czy Lab zostaną przekonwertowane do systemu CMYK.

Mamy możliwość wybrania jednego z trzech sposobów konwersji:

  • ICC - przy wykorzystaniu profili ICC, określających przestrzeń kolorystyczną i parametry urządzeń drukarskich;

  • Built-in - ręcznie definiowana metoda separacji, wykorzystująca wewnętrzne mechanizmy konwersji Photoshopa;

  • Tables - przy użyciu tablic separacji, które były stosowane np. w Photoshopie 4.0 lub mogą zostać utworzone w postaci profili ICC i wykorzystane w innych programach.

Zdefiniowanie przestrzeni kolorystycznej CMYK przy użyciu profili ICC

1. Wybierz z menu File/Color Settings/CMYK Setup (rys. 5).

2. W opcji CMYK Model wybierz ICC.###

3. Zaznacz opcję Preview, aby na bieżąco kontrolować efekty zmian na ekranie monitora.

4. W opcji Profile wybierz profil ICC, którego chcesz użyć do określenia przestrzeni kolorystycznej CMYK dla danego urządzenia drukarskiego lub techniki druku.

5. W opcji Engine wybierz mechanizm CMM odwracania obrazów pomiędzy przestrzeniami kolorystycznymi RGB-Lab-CMYK.

6. W opcji Intent wybierz jedną z możliwości transformacji barw podczas konwersji pomiędzy przestrzeniami kolorystycznymi RGB-Lab-CMYK:

  • Perceptual (Images) - metoda, zwana również niekiedy fotograficzną, jest stosowana dla obrazów wielobarwnych, jakimi są np. kolorowe zdjęcia i powoduje równomierne przesunięcie barw w całej przestrzeni urządzeń drukujących. Uzyskuje się przez to niewielką utratę szczegółów pomiędzy obrazem opartym na oryginalnych pikselach i obrazach drukowanych na urządzeniach wyjściowych (rys. 6).

  • Saturation (Graphics) - metoda zwana także nasycającą, stosowana dla obrazów przedstawiających grafiki prezentacyjne, wykresy itp. Powoduje takie przesunięcie barwy pomiędzy przestrzeniami poszczególnych urządzeń, aby maksymalnie wykorzystać możliwości urządzeń drukujących. Barwy w niektórych zakresach stają się bardziej nasycone (rys. 7).

  • Relative Colorimetric - metoda kolorymetryczna polega na takim transformowaniu barw pomiędzy przestrzeniami urządzeń wejściowych i wyjściowych, aby uzyskać jak najmniejsze przekłamanie barw, a więc zachować ich wierność (rys. 8).

  • Absolute Colorimetric - jest metodą podobną do kolorymetrycznej, lecz podczas konwersji barwy nie jest uwzględniany punkt bieli, przez co może dojść do poważnych różnic w kolorze. Metoda ta nie jest generalnie polecana.

7. Zaznacz opcję Back Point Compensation, aby podczas konwersji barw uwzględnić najciemniejsze miejsce w obrazie źródłowym i porównać je do najciemniejszego miejsca przestrzeni kolorystycznej urządzenia wyjściowego. Pozwala to niekiedy uzyskać wierniejszą zgodność barwy pomiędzy przestrzeniami kolorystycznymi na drodze konwersji profilami ICC, nie uwzględniającymi tego parametru.

8. Wprowadź wszystkie ustawienia, wybierając przycisk OK.