Windows, BIOS i zegar

Opisujemy interakcje zegara czasu rzeczywistego komputera PC oraz zegara BIOS-u z następującymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft: Windows NT 3.51/4.0, Windows 98/95/3.x i MS-DOS w wersji 5.x lub nowszej. I chociaż system Windows izoluje swoje aplikacje od większości problemów związanych z rokiem 2000, to jednak nie od wszystkich.

Opisujemy interakcje zegara czasu rzeczywistego komputera PC oraz zegara BIOS-u z następującymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft: Windows NT 3.51/4.0, Windows 98/95/3.x i MS-DOS w wersji 5.x lub nowszej. I chociaż system Windows izoluje swoje aplikacje od większości problemów związanych z rokiem 2000, to jednak nie od wszystkich.

Najważniejsza w przygotowaniu systemu komputerowego na rok 2000 jest wiedza, co po 1 stycznia 2000 r. zrobi system operacyjny, jak się zachowa zegar RTC/BIOS i jak zadziała test rozruchowy (ang. Power On Self Test, POST). W artykule przedstawiamy proste w użyciu testy sprawdzające, czy współpraca systemów operacyjnych z zegarami RTC/BIOS przebiega właściwie, a tym samym czy ich systemy są przygotowane na rok 2000. Na przykład firma Microsoft zaleca instalowanie bezpłatnych aktualizacji systemów operacyjnych oraz aplikacji przed przeprowadzeniem testów PR2000.

Zobacz również:

Słowniczek terminów

API - interfejs programowy aplikacji. Zbiór

reguł i sposobów komunikacji między aplikacjami i systemem operacyjnym (lub innymi aplikacjami).

BIOS - wbudowane oprogramowanie komputera osobistego (PC) zapewniające programom interfejs z urządzeniami, głównie procedury wejścia/wyjścia i inne niskopoziomowe funkcje.

Czas systemowy - informacje o dacie i godzinie używane w systemie operacyjnym i udostępniane przez niego aplikacjom. Może być to czas inny niż zegara RTC czy systemu BIOS.

Data - składa się na nią dzień (dd), miesiąc (mm), rok (yy) i stulecie (cc).

Ładowanie systemu - realizowana przez BIOS procedura przenoszenia systemu z dysku do pamięci RAM i uruchamiania go. Zaczyna się od testu powłączeniowego (ang. Power On Self-Test, POST), w trakcie którego odbywa się sprawdzanie pamięci i resetowanie urządzeń wejścia/wyjścia.

Oprogramowanie wbudowane - oprogramowanie umieszczane w pamięci ROM (tylko do odczytu).

POST - test podczas włączania (ang. Power On Self Test). Uruchamiany zaraz po włączeniu komputera i służący do wstępnego pobieżnego przetestowania urządzeń wejścia/wyjścia. Po teście POST odbywa się ładowanie systemu operacyjnego.

Rejestr stuleci - wewnętrzny rejestr zegara, w którym przechowywane są dwie bardziej znaczące cyfry z 4 cyfr roku. Zawiera wartość 19 dla roku 1999 oraz 20 dla roku 2000 i nie jest automatycznie modyfikowany.

ROM - pamięć tylko do odczytu (ang. Read Only Memory), z której można dane odczytywać, ale której zawartości nie można zmienić (nazywana czasem wbudowanym opro-gramowaniem).

RTC - zegar czasu rzeczywistego (ang. Real Time Clock) zasilany baterią często wbudowaną w układ scalony. Oprócz daty i godziny (roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty, sekundy i setnych sekundy) pamięta konfigurację komputera.

System operacyjny - oprogramowanie do zarządzania fizycznymi i logicznymi zasobami komputera. Zawiera podsystem plików, podsystem przełączania zadań i interfejsy urządzeń.

Usługa synchronizacji czasu - program do synchronizowania czasu systemu z zewnętrznym źródłem czasu, na przykład zegarem atomowym podłączonym do Internetu. Usługę taką dla Windows NT zapewnia pakiet Windows NT 4.0 Resource Kit.

Większość problemów z RTC nie wychodzi poza BIOS komputera, ale w starszych typach oprogramowanie BIOS może nie przejść automatycznie do roku 2000. W większości tych przypadków w Rejestrze, w którym zapisywane są dwie bardziej znaczące z czterech cyfr roku, wartość "19" pozostanie nawet wtedy, gdy rok w dacie przełączy się z 1999 na 2000. Użytkownikom Windows wystarczy wówczas ręczne ustawienie poprawnej daty w Panelu sterowania. BIOS komputera oraz system operacyjny powinny od tej pory utrzymywać prawidłową datę. Algorytm wbudowany w Windows 98 automatycznie przesuwa datę w przód w chwili uruchamiania systemu, jeśli BIOS nie przesunie RTC do roku 2000. System nie kompensuje bowiem automatycznie BIOS-ów nie zmieniających dat na poprawne.

Wszystko przez RTC

Zanim IBM wprowadził w 1984 roku układ RTC jako standard do komputerów PC-AT (286), użytkownicy musieli wpisywać datę podczas każdego uruchomienia komputera. Później pecety pobierały czas już z układu RTC, który mógł, ale nie musiał obsługiwać roku 2000.

Układ RTC jest zasilany bateryjnie po to, by pamiętał datę i godzinę nawet po wyłą-czeniu zasilania. Układ aktualizuje godzinę, dzień, miesiąc i dwucyfrowy rok. Zawiera z reguły siedem rejestrów służących do przechowywania godziny i daty. Sześć z nich jest modyfikowanych automatycznie. Każdy przechowuje inne wartości: sekundy, minuty, godziny, dni, miesiące i lata. Rejestr lat zawiera dwie ostatnie cyfry roku - 99 w przypadku roku 1999 i 00 w przypadku roku 2000. Siódmy rejestr, nazywany rejestrem stuleci, przechowuje dwie bardziej znaczące cyfry roku: wartość 19 w przypadku roku 1999 oraz 20 w przypadku roku 2000 i nie jest aktualizowany automatycznie. Jego zawartość jest zmieniana tylko przez BIOS lub system operacyjny.

Wielu producentów urządzeń nie przewidziało bezpośredniego dostępu do RTC, ponieważ nie ma w nim standardowego położenia rejestru stuleci. W takich przypadkach niektóre aplikacje testujące rok 2000 sięgające bezpośrednio do RTC i wykrywają różne nieprawidłowości. Aplikacje powinny więc zawsze pobierać datę przez zdefiniowane interfejsy programowe (API) lub przez interfejs BIOS-u.

RTC/BIOS a przejście do roku 2000

Kliknij, aby powiększyćZegar RTC i BIOS obsługują się wzajemnie, ale większość problemów z przejściem RTC do roku 2000 jest przez BIOS tuszowana, natomiast inne są naprawiane przez sam system operacyjny.

W starszych pecetach oprogramowanie BIOS może nie przełączać samoczynnie setek lat. W takim przypadku rejestr stuleci zawarty w RTC, mimo zmiany roku z 1999 na 2000, będzie nadal zawierał wartość 19. Niektóre komputery mają BIOS nie rozpoznający lat z przedziału 1980-1993 lub z przedziału 2000-2093 jako poprawne daty. W nich rejestr stuleci w RTC nie zostanie poprawnie ustawiony na 20. W części komputerów BIOS może w ogóle nie przyjmować dat po 31.12.1999 roku.

Kliknij, aby powiększyćAby zrozumieć, jak błędy dat przenoszą się do systemu operacyjnego, podajemy szczegółowy program rozruchowy komputera oraz sekwencję POST. Po włączeniu zasilania system realizuje procedurę rozruchu (nazywaną żargonowo bootowaniem - "zakładaniem butów"). Program rozruchowy jest zapisany w układach pamięci ROM. Pojawienie się zasilania na płycie głównej wywołuje sygnał reset, inicjujący rejestry procesora. Wśród tych rejestrów jest również licznik programowy, zawierający (w każdej chwili pracy procesora) adres kolejnego miejsca w pamięci, z którego procesor ma pobrać instrukcję do wykonania. W ten sposób procesor rozpoczyna wykonywanie pierwszej instrukcji programu rozruchowego BIOS-u, który z kolei wywołuje kod rozruchowego testu po włączeniu POST.