Gwiezdne biuro

Linux nie jest popularny jako system "na biurko", przede wszystkim z powodu braku dobrych pakietów biurowych. Pierwszy sygnał zmiany dała polska wersja StarOffice 5.2.

Linux nie jest popularny jako system "na biurko", przede wszystkim z powodu braku dobrych pakietów biurowych. Pierwszy sygnał zmiany dała polska wersja StarOffice 5.2.

Pomijając fakt, że pakiet jest dostępny bezpłatnie, jego atrakcyjność wzrasta uświadomiwszy sobie, że jest on również w dużym stopniu zgodny z MS Office, oferuje bowiem podobny interfejs i sposób pracy. Jeśli więc miałeś do czynienia z MS Office, to praca ze StarOffice nie spowoduje problemów. Warto pamiętać, że istnieje wersja przeznaczona dla Windows. Osoby, które korzystają zarówno z Linuksa, jak i Windows mogą więc korzystać z tego pakietu, pracując w obu systemach. A to spora oszczędność i czasu, i pieniędzy. Ogromną zaletą StarOffice jest to, że we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych ma identyczny interfejs użytkownika. Nie bez znaczenia jest również fakt, że StarOffice 5.2 został wyposażony w polski słownik ortograficzny, a także automatycznie dzieli

Zobacz również:

polskie wyrazy.

Szybka instalacja StarOffice 5.2 PL

Do instalacji StarOffice potrzeba maksymalnie 250 MB (pełna instalacja) wolnego miejsca na dysku twardym. Procedura instalacyjna StarOffice przebiega następująco:

  1. Zamontuj drugi dysk CD-ROM.

  2. Zaloguj się do systemu jako użytkownik, który będzie używał StarOffice, i z podkatalogu "/soffice52/office52" uruchom plik "setup" w oknie Xterminalu.

  3. Używając graficznego instalatora, wybierz potrzebne opcje i wykonaj instalację pakietu.

  4. Po zakończeniu instalacji StarOffice, możesz w podobny sposób zainstalować bazę ADABAS D (poleceniem "adabas" z katalogu "/soffice52/adabas"). To uproszczona i ograniczona wersja produktu komer-cyjnego (ograniczenie polega na wielkości pliku bazy do 100 MB i tylko do trzech użytkowników pracujących jednocześnie).

  5. Jeszcze jednym opcjonalnym komponentem jest Star Office Player - odtwarzacz prezentacji przygotowanych w StarOffice Impression. Można go np. zainstalować (przy użyciu polecenia: "setup" z katalogu "/soffice52 /soplayer") na komputerze przenośnym, którego będziesz używał jedynie do prowadzenia prezentacji.
Warto też zainstalować moduły (słowniki i dzielenie wyrazów) obsługi dodatkowych języków (obsługa języka polskiego jest instalowana domyślnie). W tym celu należy przekopiować wszystkie pliki z odpowiedniego podkatalogu na CD-ROM (np. "/soffice52/office52/addon/dict/italian") do podkatalogu "/soffice52/share/dict/" w katalogu domowym. W czasie instalowania modułów StarOffice musi być wyłączony. Tak zainstalowany pakiet StarOffice 5.2 PL można uruchomić na dwa sposoby - z Xterminalu za pomocą polecenia: "/home/pawel/office52/soffice", gdzie "/home/pawel" to ścieżka do katalogu domowego, utworzyć ikony na pulpicie używanego menedżera okien. W każdej chwili można też uruchomić program instalacyjny, który pozwala na dodawanie, usuwanie i naprawianie poszczególnych elementów pakietu ("/office52/setup"). Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu StarOffice zaproponuje rejestrację online (nie jest ona obowiązkowa). Pakiet jest już gotowy do pracy, ale przed jego uruchomieniem najlepiej ponownie zalogować się do systemu. Wówczas zostaną uwzględnione pewne zmienne środowiskowe, związane z ADABAS D.

Zanim zaczniesz instalację jak pisać po polsku?

SuSE 7.0 to jedna z nielicznych dystrybucji, które łatwo przystosować do potrzeb polskiego użytkownika. Wszystkie prezentowane w dalszej części czynności najlepiej wykonać przed instalacją StarOffice. W zasadzie jedyną czynnością jest włączenie polskiej klawiatury w pliku konfiguracyjnym X Window. W tym celu w paragrafie "Section Keyboard" pliku "/etc/XF86Config" (używając XFree 3.3.6) lub "/etc/X11/XF86Config" (dla wersji 4.x) wiersz "XkbLayout" powinien wyglądać następująco:

XkbLayout "pl"

Do poprawnej pracy StarOffice PL (a zwłaszcza wyświetlania polskich znaków diakrytycznych) konieczne jest jednak nie tylko zainstalowanie polskiej klawiatury, lecz także dopisanie następujących wierszy do pliku ".bashrc", znajdującego się w katalogu domowym każdego użytkownika.

LANG="pl_PL"

LC_ALL="pl_PL"

LINGUAS="pl_PL"

Pod koniec tego pliku znajduje się wiersz "export". Należy dodać do niego słowa "LANG LC ALL LINGUAS", tak jak w przykładzie poniżej :

export LANG LC_ALL LINGUAS DISPLAY LESS PS1 PS2

Po ponownym zalogowaniu do systemu czas na instalowanie i pracę ze StarOffice. Efektem "ubocznym" wprowadzonych ustawień jest to, że większość komu-nikatów systemowych będzie wyświetlana w języku polskim (podobnie format daty i czasu zostanie zmieniony na polski).