Powłoka w pigułce

Drżącymi rękami wkładamy CD do napędu. Instalujemy. Jest, gotowe. Pojawia się pytanie o login. Wpisujemy "root" i hasło. Pojawia się dziwny znaczek przypominający DOS... Jak wejść do tego Linuksa?!

Drżącymi rękami wkładamy CD do napędu. Instalujemy. Jest, gotowe. Pojawia się pytanie o login. Wpisujemy "root" i hasło. Pojawia się dziwny znaczek przypominający DOS... Jak wejść do tego Linuksa?!

Ten "znaczek" to zazwyczaj wiersz zachęty powłoki Bash (Bourne Again SHell), która jest jedną z popularniejszych powłok (shell), używanych pod Linuksem. Powłoka systemowa to interpreter poleceń, który jest w systemach UNIX odpowiedzialny za bezpośrednią interakcję z użytkownikiem. Dotąd opracowano kilkanaście rodzajów powłoki (można je swobodnie wymieniać), niemniej elastyczność i duże możliwości zapewniły powłoce Bash nie słabnącą popularność. Bash umożliwia dwa tryby pracy: interaktywny, kiedy wpisujemy powłoce polecenia przy znaku zachęty i oczekujemy na wynik, i drugi - wsadowy, gdy wykonywane są tzw. skrypty, tj. zestawy poleceń Bash umieszczone w przygotowanym uprzednio pliku.

Zobacz również:

Jak pisać skrypty?

Skrypty Bash to zwykłe pliki tekstowe, które można przygotowywać w dowolnym edytorze tekstu (np. wbudowanym w popularny program Midnight Commander). Takie pliki nie muszą mieć żadnego rozszerzenia. Należy jedynie nadać im atrybut wykonywalności, co można uczynić za pomocą polecenia: chmod u+x skrypt_testowy, gdzie "skrypt_testowy" to nazwa pliku zawierającego skrypt. Edycja skryptu w Midnight Commander.Kliknij, aby powiększyćEdycja skryptu w Midnight Commander.Dobrze napisany skrypt powinien w pierwszym wierszu zawierać sekwencję: #!/bin/bash, wykorzystywaną do poinformowania systemu, która powłoka ma być wywołana w celu wykonania tego skryptu (większość dystrybucji Linuksa instaluje, oprócz Basha, również inne powłoki). Często używa się również opisu: #!/bin/sh, który w Linuksie i tak zazwyczaj wskazuje na powłokę Bash, może to jednak powodować problemy z uruchamianiem takie-go skryptu w innych systemach UNIX.

Składnia skryptów Bash

Opiszemy pokrótce podstawy składni skryptów i poleceń powłoki Bash. Na początek warto zająć się znakami cytowania, które użyte z poleceniem: 'echo', mogą służyć do wypisywania tekstu na ekranie.

Oto przykłady:

echo '$PATH;a' # 1. Wypisze napis "$PATHa"

echo "$PATH;a" # 2. Wydrukuje ścieżkę systemową, a za nią literę "a"

echo $PATH;a # 3. Wywoła błąd, ponieważ znak ";" służy do rozdzielania poleceń

echo 'echo $PATH' # 4. Wypisze ścieżkę systemową

echo $(echo $PATH) # 5. Jak wyżej

W pierwszym przypadku napis wewnątrz apostrofów w ogóle nie jest interpretowany przez powłokę, a tekst jest wyświetlany bez zmian. W drugim przypadku dopuszczalna jest analiza przez powłokę i podstawienie np. zmiennych (patrz poniżej). Składnia, taka jak w trzecim przypadku (brak użycia cudzysłowów), jest bardzo ryzykowania, ponieważ powłoka może interpretować dodatkowe znaki specjalne (co pokazano na przykładzie), a ponadto nie można w ten sposób przekazać parametrów programu jako jeden argument. Czwarty i piąty przypadek prezentują podstawową zaletę Bash, jaką jest łatwa obróbka danych i komunikatów zwracanych przez inne polecenia. Odwrócone apostrofy powodują zwrócenie wartości wyjścia standardowego polecenia do sterowania powłoki i umożliwiają jego obróbkę (np. tę zawartość można przypisać zmiennej). Przy okazji warto zwrócić uwagę na znaki "#" - są to znaki komentarza, ignorowane przez interpreter.

Zajmijmy się teraz zmiennymi w skryptach Bash. Tak jak w każdym języku programowania, tak też jest i w tym przypadku są to ogólnie rzecz biorąc nazwy, którym przypisano pewną wartość. Używa się ich, poprzedzając je znakiem dolara, natomiast samo przypisanie wartości zachodzi bez użycia tego znaku:

#!/bin/bash

ZMIENNA=alamakota

echo "$ZMIENNA, kot ma Alę"

Ten skrypt wypisze na ekranie tekst "alamakota, kot ma Alę". Symbolowi "ZMIENNA" przypisana została wartość napisu "alamakota", a następnie został on użyty jako wartość (poprzedzona znakiem dolara) w poleceniu "echo".

Pętle

Ważną właściwością skryptów jest możliwość tworzenia pętli. Jedną z ważniejszych jest pętla "for". Oto przykładowy "jednolinijkowiec", możliwy do wpisania nawet w trybie pracy interaktywnej (bez tworzenia pliku skryptu), wprost z linii poleceń:

[pborys@p-soft bash]$ for i in "Ala ma" kota kot "ma Ale"; do echo $i; done

Ala ma

kota

kot

ma Ale

W tym przypadku widać sposób działania tej pętli. Najpierw podajemy słowo kluczowe "for". Po nim następuje nazwa zmiennej ("i"), następnie słowo kluczowe "in", a po nim, aż do średnika, następuje lista elementów, używanych w kolejnych iteracjach (wywołaniach) pętli. Tu widać również zastosowanie cytatów w praktyce. Często jako listy elementów używa się znaku "*", oznaczającego listę plików z bieżącego katalogu. Po liście elementów następuje średnik (lub nowa linijka w skrypcie) i słowo kluczowe "do". Po tym słowie, a przed słowem kluczowym "done", występują polecenia (ponownie rozdzielane znakami nowej linii w skrypcie lub średnikami w "jednolinijkowcu"), wykonywane w iteracji pętli.