Robótki ręczne w Windows

Czy brakuje Ci w Windows określonych narzędzi? Nie ma problemu - wiele z nich możesz utworzyć własnymi siłami. W niniejszym artykule opisujemy, jak rozszerzyć Windows o nowe programy.

Czy brakuje Ci w Windows określonych narzędzi? Nie ma problemu - wiele z nich możesz utworzyć własnymi siłami. W niniejszym artykule opisujemy, jak rozszerzyć Windows o nowe programy.

Zaczniemy od krótkiego ostrzeżenia. Pamiętaj, że najtrudniejsze są początki. Aby w pełni wykorzystać informacje zawarte w poniższym materiale, musisz zarezerwować sobie trochę czasu. Jeśli chcesz rozszerzyć system o narzędzia własnej roboty, powinieneś się oswoić z Hostem skryptów systemu Windows (WSH - Windows Scripting Host). WSH to interpreter skryptów w językach Java i Visual Basic. Użytkownicy Windows 95 i NT bez Internet Explorera 5 muszą doinstalować host (dostępny bezpłatnie pod adresem www.microsoft.com) lub co najmniej IE5 (na płycie CD-ROM 7-8/99) - patrz również rozdział "WSH - skąd to wziąć?" w drugiej części materiału. W Windows 98 jest integralnym składnikiem systemu. W porównaniu do skryptów wsadowych DOS-u WSH oferuje bardzo rozbudowane możliwości. Niemniej nauka programowania nie jest całkiem prosta i nie należy oczekiwać wielkich sukcesów już podczas zapoznawania się z hostem.

Zobacz również:

Niniejszym artykułem proponujemy Ci błyskawiczny kurs WSH. Uzupełnieniem materiału są przykładowe listingi demonstrujące podstawowe możliwości hosta. Gotowe narzędzia mają zachęcić do tworzenia własnych skryptów. Materiał jest podzielony na dwie części. Wprowadzenie do programowania i opis najważniejszych instrukcji znajdziesz w drugiej części materiału "Podstawy programowania w WSH". Główna, pierwsza część artykułu obejmuje typowe zadania wraz z propozycjami rozwiązań za pomocą WSH. Prawie wszystkie listingi zamieszczone w niniejszym artykule znajdziesz na CD-ROM-ie. Można je testować na dowolnym pececie o wspomnianej konfiguracji. Niektóre skrypty trzeba jednak dostosować do własnych potrzeb. Pojęcia związane z programowaniem w WSH omawiamy w ramce "Fachowa chińszczyzna".

W kolejnym materiale o programowaniu w WSH, który zamieścimy niebawem, zaprezentujemy gotowe narzędzia przydatne w systemie Windows. Można je stosować bez znajomości Hosta skryptów ani żadnego z języków skryptowych. Zainteresowani tematyką skryptów mogą również zajrzeć do kalendarza porad w jubileuszowym wydaniu PCWK, w którym zamieszczamy wiele gotowych skryptów.

Otwieranie okien

Niektóre okna dialogowe systemu Windows można przywoływać skrótami klawiaturowymi, np. system pomocy klawiszem [F1]. WSH umożliwia otwieranie także tych okien, które standardowo nie zostały wyposażone w powyższą funkcję. Sam host potrafi odwoływać się do niemal wszystkich funkcji Explorera, a gotowe skrypty można uaktywniać skrótami klawiaturowymi. Uzupełniając skrypt o polecenie:

Set Shell = CreateObject

("Shell.Application")

uzyskasz dostęp do zewnętrznego obiektu powłoki Windows i będziesz mógł korzystać z jego metod. A oto kilka przykładów. Poleceniem:

Shell.SetTime

przywołasz okno Właściwości: Data/Godzina. Tymczasem Shell.FindFiles uaktywni okno wyszukiwania plików, a Shell.FindComputer okno Znajdź: Komputer. Przydatne okazują się Shell.ShutdownWindows i Shell.Suspend, gdyż pozwalają zamknąć lub przełączyć system w stan oczekiwania. Oprócz tego można przywoływać wiele funkcji Explorera, np. szeregowania, minimalizowania czy maksymalizowania okien. Zestawienie wszystkich funkcji, które można wykorzystywać w skryptach, umieszczamy w ramce "Metody Explorera".

Przypisywanie skryptom skrótów klawiaturowych ilustrujemy na przykładzie okna dialogowego Start | Uruchom. Skrypt składa się z dwóch poleceń:

Set Shell = CreateObject

("Shell.Application")

Shell.FileRun

Możesz nadać mu dowolną nazwę i umieścić go w dowolnym katalogu na dysku. Przeciągnij ikonę skryptu do jednego z menu podrzędnych menu Start. Następnie kliknij prawym przyciskiem nowo utworzony skrót i wybierz polecenie Właściwości. Przejdź do pola Klawisz skrótu i naciśnij żądaną kombinację klawiszy, np. [Ctrl F5] (sprawdź, czy nie jest zajęta przez inną funkcję lub aplikację).

Obsługa menu podręcznego

Na przykładzie skryptu EJECT.VBS (na CD-ROM-ie), który inicjuje wysunięcie nośnika lub CD-ROM-u z napędu, zademonstrujemy przywoływanie poleceń z menu podręcznego. Tylko w ten sposób WSH potrafi się odwoływać do napędów nośników wymiennych ZIP, JAZ i CD-ROM. Poleceniem:

Set Shell = CreateObject

("Shell.Application")

tworzymy obiekt Shell, który pozwala odwoływać się do Explorera.

Set Naped=ScanFolder (17

"(X:)")

przywołuje uniwersalną funkcję ScanFolder, która zwraca obiekt odpowiadający parametrowi wejściowemu NameSpace i zawartemu w nim elementowi. Zestawienie wartości, jakie może przyjmować parametr NameSpace, zamieszczamy w ramce "Kody folderów systemowych". W skrypcie EJECT.VBS korzystamy z kodu 17, czyli elementu Mój komputer. Identyfikatory napędów E: i F: musisz zastąpić literami, które przypisałeś swoim urządzeniom. Jeśli masz tylko jeden napęd, możesz usunąć wiersz 4 i 5. Mają jedynie zademonstrować, że jeden skrypt może obsługiwać kilka napędów. Wysunięcie nośnika realizuje polecenie:

Naped.invokeVerb ("Wys&uń")

Znak & w parametrze wejściowym powoduje podkreślenie litery u w menu podręcznym i przypisanie jej funkcji klawisza skrótu. Użycie znaku & jest nieodzowne.

Przywołania z aliasami

Praktyczna powłoka z aliasami - wszystkie polecenia przywołuje sie skrótami, a po wpisaniu błędnego skrótu pojawia się lista dostępnych aliasów.Kliknij, aby powiększyćPraktyczna powłoka z aliasami - wszystkie polecenia przywołuje sie skrótami, a po wpisaniu błędnego skrótu pojawia się lista dostępnych aliasów.Gdy w menu Start nazbiera się bardzo dużo pozycji, trudno odnaleźć żąda-ną aplikację. Przedstawiony poniżej skrypt ALIASSHELL.VBS (na CD-ROM-ie) przyporządkowuje najważniejszym zasobom i często używanym aplikacjom skróty literowe. Użytkownik wpisuje skróty w odpowiednim oknie dialogowym, a polecenie SelectCase szuka elementu docelowego. Okno wprowadzania danych znajduje się na ekranie do momentu naciśnięcia przycisku Anuluj.

Jeśli użytkownik wybierze niewykorzystany dotychczas skrót, może poprosić o wyświetlenie listy dopuszczalnych aliasów. Skrypt przeszukuje w tym celu własny kod i wyświetla wiersze, które zawierają znak komentarza (apostrof - kod ANSI 39, patrz wiersz 67 listingu). Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, nie możesz stosować w skrypcie innych komentarzy.

Uwaga: jeśli chcesz wypróbować nasz listing, musisz dostosować po-lecenia w sekcjach Case (wyjątek stanowią sekcje Case Else) do własnego systemu. We wszystkich systemach działają jedynie te przywołania, które nie zawierają ścieżek dostępu, np. REGEDIT.EXE czy CALC.EXE.