Stylista

XML nie jest kolejnym, typowym językiem opisu. To metajęzyk, na bazie którego każdy może tworzyć rozwiązania dostosowane do własnych potrzeb.

XML nie jest kolejnym, typowym językiem opisu. To metajęzyk, na bazie którego każdy może tworzyć rozwiązania dostosowane do własnych potrzeb.

Twórcy XML, podczas ustalania zasad rządzących strukturą tego metajęzyka, nie określili na stałe liczby znaczników, lecz jedynie ich postać. Dzięki takim założeniom osoba posługująca się tym językiem musi przestrzegać pewnych reguł. Jeśli jednak zajdzie potrzeba opisania za pomocą XML czegoś, co dotychczas nie było opisywane, każdy może stworzyć własny zestaw znaczników. Czy zatem XML jest standardem? I tak, i nie. Jako platforma do tworzenia indywidualnych rozwiązań, opartych na znacznikach definiowanych samodzielnie przez użytkowników, jest standardem tylko jako zbiór zasad. Istnieje jednak metoda, aby stworzony za pomocą XML-a zestaw znaczników był zrozumiały nie tylko dla twórcy, ale też innych osób. Jeśli zatem określimy własną składnię, powinniśmy ją opisać w definicji typu dokumentu, czyli w tzw. DTD. Istnieje również możliwość wykorzystania istniejącego DTD, opracowanego przez inną osobę. W takiej sytuacji XML jest jedynie zbiorem reguł, standardem natomiast mogą być konkretne rozwiązania oparte na tym metajęzyku.

Zobacz również:

XML nie jest własnością konkretnej osoby, nie chronią go prawa autorskie, patentowe ani inne uwarunkowania prawne. Nie ma ryzyka związanego z zaprzestaniem rozwoju tej technologii przez konkretną firmę, utajnienia kodu lub wprowadzenia ograniczeń prawnych. Mimo to XML jest wspierany i rozwijany przez takich potentatów rynku informatycznego, jak Microsoft czy Sun Microsystems. Te dwie firmy, wraz z innymi przedstawicielami branży, stworzyły grupę, która działa pod nazwą World Wide Web Consortium (W3C).

Po pierwsze - znaczniki

XML to język znaczników, które mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika. Aby zachować jasność kodu, ustalono następujące zasady ich identyfikacji:

< Ogranicznik otwierający znacznik początkowy

</ Ogranicznik otwierający znacznik końcowy

tekst Nazwa elementu

> Ogranicznik zamykający znacznik

/> Ogranicznik zamykający znacznik pusty

Oprócz tych znaków, również symbole: ampersand (&), apostrof ('), cudzysłów (") są elementami znaczników. Problem pojawia się wtedy, gdy zaistnieje potrzeba użycia tych znaków poza znacznikiem w dokumencie XML. Jeżeli w części dokumentu XML, nie będącej znacznikiem, użyjemy znaku /> czy też , >, to mimo intencji, taki znak zostanie zinterpretowany jako zamknięcie znacznika. Aby uniknąć niewłaściwej interpretacji, wskazane jest używanie symboli predefiniowanych, dzięki którym w docelowym dokumencie uzyskamy bez pomyłek zastrzeżone znaki. W przypadku zamiany należy zastosować następujące encje (symbole predefiniowane):

Wyposażeni w podstawowe informacje o zawartości dokumentu XML, spróbujmy wykonać najprostszy dokument napisany w tym języku:

<?xml version="1.0"?>

<Pracownik>

<Pracownik Imię="Jan" Nazwisko="Kowalski" />

</Pracownik>

Dokument XML utworzony przez zapytanie do bazy danych. Zawiera po jednym atrybucie dla elementu.Kliknij, aby powiększyćDokument XML utworzony przez zapytanie do bazy danych. Zawiera po jednym atrybucie dla elementu.W trzeciej linii tego kodu dla znacznika "Pracownik" zostały określone odpowiednie atrybuty, opisujące poszczególne elementy znacznika. "Jan" jest atrybutem opisującym element "Imię", natomiast "Kowalski" to atrybut opisujący element "Nazwisko". Oto przykład dokumentu XML otrzymanego poprzez wykonanie zapytania do bazy danych:

<?xml version="1.0"?>

<Pracownik>

<Employees EmployeeID="1" FirstName="Nancy" LastName="Davolio" />

<Employees EmployeeID="2" FirstName="Andrew" LastName="Fuller" />

<Employees EmployeeID="3" FirstName="Janet" LastName="Leverling" />

<Employees EmployeeID="4" FirstName="Margaret" LastName="Peacock" />

<Employees EmployeeID="5" FirstName="Steven" LastName="Buchanan" />

</Pracownik>

W ramach jednego znacznika można zastosować wiele elementów wraz z opisującymi je atrybutami. Ponadto w jednym listingu występuje element "Imię", w innym natomiast - "FirstName". Zastosowanie tak intuicyjnych nazw elementów, jak "Imię" lub "FirstName", powoduje, że struktura dokumentu XML jest przejrzysta dla osoby, która taki dokument przegląda. Podstawową zasadą, jaką należy się kierować przy nazywaniu znaczników, jest nie tylko ich przejrzystość, ale także zgodność z używanym DTD. Otrzymany dokument XML w wyniku wykonania zapytania do bazy został wyświetlony przez przeglądarkę HTML bez formatowania. Jeżeli dokumentowi chcemy nadać bardziej elegancką formę, możemy posłużyć się kilkoma rozwiązaniami. Jednym z nich jest zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS), dzięki któremu możliwe jest użycie gotowych stylów w ramach ustalonego standardu. Jeżeli dokument XML będzie zawierał znacznik opisany przez CSS, to przy interpretacji zostanie wyświetlony w przeglądarce zgodnie z zawartymi informacjami dotyczącymi stylu. Można tworzyć własne znaczniki wraz z arkuszami stylów. Stosując takie rozwiązania, nie będziemy skazani na ich ograniczoną liczbę. Inną metodą przetworzenia zawartości dokumentu XML do odpowiedniego formatu jest zastosowanie rozszerzalnego języka stylów - XSL (Extensible Style Sheet Language). XSL zawiera reguły, dzięki którym znaczniki XML zostają zastąpione znacznikami HTML i mogą być wzbogacone w atrybuty CSS. Prezentujemy listing pliku XSL i wyniki przetworzenia zapytania skierowanego do bazy danych wraz z zamianą znaczników XML na znaczniki HTML.

Źródło employee.xsl

Dokument XML utworzony przez zapytanie do bazy danych. Zawiera różne atrybuty opisujące te same elementy.Kliknij, aby powiększyćDokument XML utworzony przez zapytanie do bazy danych. Zawiera różne atrybuty opisujące te same elementy.<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="!http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

<xsl:template match = '*'>

<xsl:apply-templates />

</xsl:template>

<xsl:template match = 'Employees'>

<TR>

<TD><xsl:value-of select = '@FirstName' /></TD>

<TD><B><xsl:value-of select = '@LastName' /></B></TD>

</TR>

</xsl:template>

<xsl:template match = '/'>

<HTML>

<HEAD>

<STYLE>th { background-color: #CCCCCC }</STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE border='1' style='width:700;'>

<TR><TH colspan='2'>Employees</TH></TR>

<TR><TH >First name</TH><TH>Last name</TH></TR>

<xsl:apply-templates select = 'root' />

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>