Kariera Premiera

Z myślą o początkujących użytkownikach montażu nieliniowego przedstawiamy sposób montażu krótkiego filmu. Jako przykładowego programu użyliśmy Adobe Premiere 6.0, który jest obecnie uznawany za jeden z najpopularniejszych półprofesjonalnych programów tego typu.

Z myślą o początkujących użytkownikach montażu nieliniowego przedstawiamy sposób montażu krótkiego filmu. Jako przykładowego programu użyliśmy Adobe Premiere 6.0, który jest obecnie uznawany za jeden z najpopularniejszych półprofesjonalnych programów tego typu.

Etap 1. Wstępne ustawienia

Przy pierwszym uruchomieniu programu Adobe Premiere wybieramy sposób reprezentowania naszych ścieżek na osi czasu Timeline. Do wyboru mamy, znany z poprzednich wersji programu, tryb A/B Editing oraz nowy tryb Single-Track Editing (rys. 1). Pierwszy z nich, ze względu na większą przejrzystość, zalecany jest szczególnie początkującym i średnio zaawansowanym użytkownikom. Natomiast drugi, w którym ścieżki wideo i efekty przejść są ułożone na jednej linii, jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Następnie dokonujemy wyboru profilu dla naszej karty montażowej, która zawiera wszystkie niezbędne ustawienia konieczne do prawidłowej pracy. Jeżeli używana przez nas karta ma dedykowane sterowniki do Premiere, to decydujemy się na profil specjalnie dla niej przeznaczony. W naszym przypadku wybieramy jeden z profili utworzony dla standardowego kontrolera IEEE-1394/FireWire OHCI (rys. 2).

Zobacz również:

Rys. 1Kliknij, aby powiększyćRys. 1Rys. 2Kliknij, aby powiększyćRys. 2

Etap 2. Przechwytywanie

Pierwszą czynnością, od której rozpoczynamy pracę, jest przechwycenie z kamery cyfrowej żądanych ujęć. W tym celu wybieramy z menu File/Capture opcję Movie Capture (rys. 3). Zanim rozpoczniemy proces przechwytywania, powinniśmy wcześniej dokonać wyboru partycji przeznaczonej do zapisu naszych ujęć (rys. 4). Przy okazji możemy również ustalić miejsce na dysku, w którym mają być przechowywane tymczasowe pliki wideo i audio, generowane podczas dalszego przeliczania projektu. W przypadku wyboru opcji Same as Project File będą one zapisywane w katalogu, w którym zapiszemy nasz projekt. Przechwytywanie materiału jest bardzo łatwe. W oknie Movie Capture, za pomocą klawiszy nawigacyjnych (tak samo jak w magnetowidzie), wyszukujemy i przechwytujemy na dysk żądane ujęcia. Przy pierwszym przechwyconym ujęciu wpisujemy jego nazwę, np. Film_01. Kolejne przechwytywane ujęcia będą zapisywane z nazwami już domyślnie: Film_02, Film_03 itd. (rys. 5). Po zakończeniu procesu przechwytywania nasze okno Project będzie automatycznie zapełnione przechwyconymi ujęciami (rys. 6). Standardowo zostały one umieszczone w "skrzyneczce" Bin 1. Dla wyjaśnienia, "Skrzyneczki" często potocznie nazywane "Binami" pełnią rolę analogiczną do podkatalogów. Możemy zmieniać zarówno ich nazwę, jak i dodać nowe z przeznaczeniem na różne materiały, np. fotki, dźwięk itp. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu Bin okna Project i z rozwijanego menu wybieramy odpowiednią opcję: Rename Bin (dla zmiany nazwy) lub New Bin (dla utworzenia nowej). Zarówno ujęcia, jak i pliki z dźwiękiem czy grafiką mogą być dowolnie przenoszone pomiędzy poszczególnymi "skrzyneczkami". Innym zastosowaniem może być również zakładanie odrębnych "skrzyneczek" dla każdej kasety lub też ujęć np. z kolejnego dnia zdjęciowego. Dzięki temu możemy utrzymać porządek w naszym projekcie, a tym samym szybko i łatwo uzyskać dostęp do żądanych materiałów (rys. 7). Do przechwytywania możemy użyć również funkcji Batch Capture, która - na podstawie wskazanych przez nas kodów czasowych - umożliwia utworzenie listy wybranych ujęć. Następnie, według tej listy, program automatycznie przeprowadza proces przechwytywania.

Rys. 3Kliknij, aby powiększyćRys. 3Rys. 4Kliknij, aby powiększyćRys. 4

Uwaga: Jeżeli używana przez nas karta ma własne dodatkowe oprogramowanie do przechwytywania, np. FAST.forward z kart Dazzle FAST DV.now lub DVTools z kart Pinnacle DV200/DV500plus/Pro-ONE, to możemy od razu przejść do importowania wcześniej już przechwyconego materiału. Importu dokonujemy poprzez wybór z menu File/Import opcji File (dla pojedynczych plików) lub Folder (dla zawartości całego katalogu). Szybszy dostęp do importu uzyskamy również poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w polu okna Project.

Rys. 5Kliknij, aby powiększyćRys. 5Rys. 6Kliknij, aby powiększyćRys. 6

Dobrym nawykiem jest częste zapisywanie projektów, które w razie awarii (zaniku prądu lub zawieszenia się komputera) uchronią nas przed utratą efektów naszej pracy. Pierwszego zapisu dokonujemy, wybierając z menu File opcję Save As... Kolejne zapisy mogą być już wykonywane poprzez opcję Save (lub też prościej poprzez naciśnięcie klawiszy skrótu Ctrl+S). Poza tym można również ustawić automatyczne zapisywanie projektu, np. co 15 minut (rys. 8).

Rys. 7Kliknij, aby powiększyćRys. 7Rys. 8Kliknij, aby powiększyćRys. 8

Etap 3. Podstawowa edycja

Mając już zgromadzone na dysku przechwycone ujęcia, możemy przystąpić do następnej czynności, jaką jest edycja materiału wideo. Będziemy w niej dokonywali cięć oraz rozmieszczania poszczególnych ujęć na osi czasu okna Timeline. Edycję taką możemy wykonywać na wiele różnych sposobów. Ich dobór zależy głównie od stopnia zaawansowania oraz naszych indywidualnych przyzwyczajeń. Przy rozmieszczaniu ujęć na ścieżkach osi czasu okna Timeline należy wiedzieć, że ścieżki Video 1A i Video 1B służą przede wszystkim do umieszczania ujęć z możliwością ewentualnego połączenia ich efektem przejścia. Ścieżki Video 2 i wyższe służą natomiast do umieszczania na nich kluczowanych napisów, grafiki oraz efektownego nakładania ujęć, np. PIP, czyli obrazu w obrazie.

Rys. 9Kliknij, aby powiększyćRys. 9Rys. 10Rys. 10