Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Proces cywilny czy karny

Naruszenie praw autorskich naraża sprawcę na odpowiedzialność cywilną, a w wypadkach określonych w art. 115-119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych również na odpowiedzialność karną. Bardzo często pokrzywdzony autor ma więc wybór, czy wystąpić na drogę procesu cywilnego, czy też karnego. Oba te warianty mają swoje wady i zalety. Do podstawowych zalet procesu cywilnego należy to, że autor jest "gospodarzem" sporu, decyduje przeciwko komu wystąpić, z jakimi roszczeniami, jakie dowody przeprowadzić.

Wadami postępowania cywilnego są jego stosunkowo wysokie koszty i przewlekłość postępowania. Plusem postępowania karnego są minimalne dla pokrzywdzonego koszty jego prowadzenia oraz przerzucenie ciężaru prowadzenia sprawy i udowodnienia popełnienia czynu na prokuratora. Minusem postępowania karnego jest to, że od złożenia przez nas wniosku o ściganie, praktycznie nie mamy wpływu na bieg sprawy, jej gospodarzem jest bowiem prokurator. Zresztą podstawowym celem postępowania karnego jest ukaranie sprawcy, gdy tymczasem w postępowaniu cywilnym nacisk jest położony na naprawienie szkód poniesionych przez autora.

Zobacz również:

Zabezpieczenie dowodów a Internet

Niezależnie od tego, w jakim trybie toczy się postępowanie, sprawcy należy udowodnić naruszenie prawa. Tymczasem Internet jest środowiskiem z definicji wirtualnym. W przypadku "papierowej" publikacji naruszającej nasze prawa autorskie mamy do czynienia z dokumentem, który możemy sądowi przedstawić, a z udowodnieniem bezprawności działania w Internecie są niekiedy bardzo poważne problemy. Sprawca po prostu usuwa ze swojego serwera strony WWW, zawierające sporne elementy i twierdzi, że prawa nigdy nie łamał. Istnieją co prawda metody odzyskiwania skasowanych plików (o czym przekonaliśmy się przy okazji afery Rywina), ale wiąże się to często z dużymi kosztami i nie zawsze daje pożądane efekty. Co w tej sytuacji robić?

Artykuł 80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje możliwość złożenia do sądu wniosku o tzw. zabezpieczenie dowodów. Na czym owo zabezpieczenie polega? Jest to instytucja prawna wykorzystywana w sytuacji gdy zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. W sytuacji, w której potrzebne jest szybkie działanie, instytucja zabezpieczenia dowodów jest nieoceniona. Sąd może np. orzec zakaz usuwania z sieci określonych treści przez czas procesu. Możemy również wystąpić o to, aby biegły sądowy sporządził kopie określonych stron WWW. Wydruki tych stron wykonane przez nas samych mogą być zakwestionowane przez sprawcę jako umiejętnie spreparowane. Takiego zarzutu nie można skutecznie podnieść, jeżeli strony zostały zarchiwizowane przez bezstronnego biegłego.

Z jakimi kosztami musimy się liczyć dochodząc roszczeń z tytułu naruszenia naszych praw autorskich?

1. Postępowanie cywilne

a. Wpis sądowy

Jeżeli w procesie cywilnym dochodzimy roszczeń niemajątkowych

np. żądamy od sprawcy przeprosin lub zaniechania naruszania naszych autorskich praw osobistych, wpis sądowy wyniesie od 30 do 600 zł.

Jeżeli dochodzimy roszczeń majątkowych, np. żądamy odszkodowania, wydania uzyskanych przez sprawcę korzyści, wówczas wpis będzie proporcjonalny do kwoty, której zapłaty żądamy i tak:

  • przy kwocie do 10 000 zł - 8 proc., nie mniej jednak niż 30 zł;

  • przy kwocie od 10 001 zł do 50 000 zł:

    od pierwszych 10 000 zł - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10 000 zł - 7 proc.;

  • przy kwocie od 50 001 do 100 000 zł:

    od pierwszych 50 000 zł - 3600 zł, a od nadwyżki ponad 50 000 zł - 6 proc.;

  • przy kwocie powyżej 100 000 zł: od pierwszego 100 000 zł - 6600 zł

    a od nadwyżki ponad 100 000 zł - 5 proc., nie więcej jednak niż 100 000 zł.

b. Koszt opinii biegłego sądowego

Jeżeli w sprawie konieczne będzie skorzystanie z opinii biegłego sądowego, jego opinia będzie kosztowała nas kolejne 1000 zł lub nawet więcej.

c. Wynagrodzenie pełnomocnika

Dodatkowo, jeżeli korzystamy z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, musimy zapłacić mu honorarium w wysokości ustalonej przez strony. Im sprawa bardziej skomplikowana, tym honorarium to będzie wyższe - od 300 zł, do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Z obowiązku ponoszenia wymienionych kosztów możemy zostać przez sąd zwolnieni, jeżeli wykażemy, że nie jesteśmy w stanie ich ponieść ze względu na naszą trudną sytuację materialną. Jeżeli uzyskamy takie zwolnienie, mamy również prawo do bezpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego (tzw. pełnomocnik "z urzędu").

Poniesione koszty procesu zostaną nam zwrócone przez przeciwnika, o ile oczywiście proces wygramy.

2. Postępowanie karne

Jest praktycznie dla pokrzywdzonego wolne od opłat. Jeżeli w postępowaniu karnym reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik, wówczas wysokość jego honorarium jest ustalana w drodze umowy.

Sami czy z pomocą profesjonalisty

Roszczeń możemy dochodzić sami, albo korzystając z usług profesjonalnego pełnomocnika - adwokata lub radcy prawnego. Generalnie sugeruję, żeby prowadzenie sprawy w postępowaniu cywilnym zlecić zawodowcowi, natomiast przeważnie nie ma takiej potrzeby w postępowaniu karnym (chyba że prokurator stwierdzi, iż naruszenia naszych praw autorskich nie ma, a my się z tym nie zgadzamy lub sprawa ma skomplikowany charakter).

Powinniśmy przyjąć przy tym zasadę, że jeżeli nasz przeciwnik ma zawodowego pełnomocnika, wówczas i my powinniśmy z usług takiego skorzystać, aby nie przegrać sprawy tylko ze względu na nieznajomość kruczków prawnych przez niego zastosowanych.

Podsumowanie

Wszczynając postępowanie cywilne lub karne, musimy być przygotowani na to, że potrwa ono kilka miesięcy, a niekiedy nawet i lat. To my (albo prokurator), zgodnie z ogólnymi zasadami ciężaru dowodu, musimy udowodnić sprawcy, że naruszył prawo. W procesie powinniśmy więc aktywnie uczestniczyć, zadawać pytania i wskazywać nasze racje. I przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość...

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.