Klient FTP

Wykorzystując komponenty biblioteki Internet Direct, budujemy klienta FTP, który potrafi przesyłać pliki między komputerem lokalnym a serwerem i umożliwia przeglądanie struktury katalogów zdalnego systemu.

Wykorzystując komponenty biblioteki Internet Direct, budujemy klienta FTP, który potrafi przesyłać pliki między komputerem lokalnym a serwerem i umożliwia przeglądanie struktury katalogów zdalnego systemu.

Interfejs programu składa się z komponentów potrzebnych do nawigacji po twardym dysku (TShellListView i TShellTreeView), komponentu realizującego komunikację z serwerem FTP (TIdFTP), a także typowych kontrolek wizualnych: TListBox, TGauge, TStatusBar i TSaveDialog. Na formularzu umieszczamy też komponent TMainMenu, który doda do okna aplikacji pasek menu i zapewni dostęp do funkcji programu związanych z obsługą połączenia.

Zobacz również:

Najpierw nasz klient FTP musi, oczywiście, nawiązać połączenia z serwerem. Sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku komponentu TIdPOP3, który wykorzystywaliśmy, budując program antyspamowy w poprzedniej części programowania internetowego w Delphi. Najpierw uzupełniamy dane potrzebne do połączenia, tj. login, hasło i adres serwera, a następnie wywołujemy procedurę Connect. Po nawiązaniu połączenia i zalogowaniu się na serwer następuje zdarzenie OnAfterClientLogin. W procedurze obsługi tego zdarzenia korzystamy z procedury List, która pobiera listę plików z katalogu głównego na serwerze i wyświetla ją w komponencie TListBox. Od tego momentu połączenie jest aktywne, a użytkownik może korzystać z pozostałych funkcji dostępnych w programie.

Pierwsza procedura umożliwi nam poruszanie się po serwerze FTP. Wejście do katalogu, który znajduje się na liście, nastąpi po dwukrotnym kliknięciu jego nazwy. Procedura obsługująca zdarzenie onDblClick komponentu TListBox sprawdzi wtedy, czy zaznaczony obiekt jest katalogiem, czy plikiem. Możemy w tym celu użyć metody Size, która pobiera rozmiar pliku o podanej nazwie, a w przypadku, gdy podano nazwę katalogu, zwraca wartość -1. Jeśli mamy do czynienia z katalogiem, to zmieniamy ścieżkę (procedura ChangeDir), a następnie ponownie pobieramy listę plików z nowego katalogu. W przeciwnym wypadku rozpoczynamy ściąganie pliku.

Podczas ściągania lub wysyłania pliku okno aplikacji przestaje być aktywne.Kliknij, aby powiększyćPodczas ściągania lub wysyłania pliku okno aplikacji przestaje być aktywne.W trakcie wysyłania i odbierania plików program przestaje reagować na działania użytkownika, ponieważ operacje te wykonują się w głównym i jedynym wątku programu. Aby temu zapobiec, należy uruchomić dodatkowe wątki obsługujące tylko przesyłanie plików. W ten sposób podczas ściągania użytkownik może dalej normalnie działać z programem. Nie może jednak wysyłać żadnych dodatkowych poleceń do serwera. Wątki implementujemy tu tylko po to, żeby móc obserwować pasek postępu oraz zminimalizować program czy przełączyć się do innej aplikacji. Do tworzenia nowego wątku wykorzystujemy funkcję BeginThread, której jednym z parametrów jest adres procedury realizującej konkretną operację (pobieranie lub wysyłanie plików).

Do pobierania plików służy funkcja getfile, która korzysta z metody Get komponentu TIdFTP. Jest wywoływana tylko wtedy, gdy rozmiar aktualnie zaznaczonego na liście obiektu nie jest równy -1, czyli tylko wtedy, gdy zaznaczona pozycja jest nazwą pliku. W tym wypadku po określeniu miejsca zapisu pliku na dysku lokalnym wyłączamy formularz (zmieniając wartość TForm.Enabled), a następnie tworzymy wątek pobierający plik. W wątku zostaje wywołana wspomniana metoda TIdFTP.Get, a po ściągnięciu pliku, formularz zostaje ponownie włączony.

Parametry metody Get, a więc nazwę pliku na serwerze i nazwę pliku na dysku, uzyskujemy odpowiednio z listy TListBox oraz komponentu TSaveDialog.

W jakim celu wyłączamy formularz? Otóż w trakcie działania metody Get nie można wywoływać żadnych innych metod komponentu TIdFTP.

W programie jednowątkowym wyłączanie formularza nie byłoby potrzebne, ponieważ wywołanie metody Get zablokowałoby wykonywanie jakiegokolwiek dalszego kodu. Jednak ponieważ metody te wykonujemy w oddzielnych wątkach, nie mogą one zablokować wątku głównego. Dlatego musimy program dodatkowo zabezpieczyć. Wyłączając formularz, uniemożliwiamy użytkownikowi wykonanie jakiejkolwiek operacji oprócz zamknięcia programu kombinacją klawiszy [Alt F4]. Jednak i na to jesteśmy przygotowani. W zdarzeniu OnClose formularza zamykamy wszystkie uruchomione wątki. Używamy w tym celu procedur SuspendThread i CloseHandle.

Pozostało jeszcze zaimplementować wysyłanie pliku. Podobnie jak w przypadku pobierania, jednorazowo możemy wysłać tylko pojedynczy plik. Aby wskazać plik przeznaczony do wysłania, korzystamy z komponentów TShellListView i ShellTreeView, natomiast aby rozpocząć przesyłanie danych, wybieramy odpowiednią opcję z menu.

Tym razem, aby sprawdzić, czy zaznaczony obiekt jest katalogiem, używamy procedur FindFirst i FindClose. Tworzymy też oddzielny wątek dla procedury putfile, która z kolei korzysta z metody Put komponentu TIdFTP. Pierwszym parametrem metody Put jest ścieżka do pliku na dysku lokalnym - aby ją odczytać, korzystamy z odpowiedniej właściwości komponentu TShellListView). Drugi parametr to docelowa nazwa pliku na serwerze. Ponieważ plik zapisujemy na serwerze pod tą samą nazwą, możemy ją uzyskać ze ścieżki lokalnej za pomocą procedury ExtractFileName.

Aktualizacja paska postępu wykonywana jest w procedurze obsługi zdarzenia OnWork. Częstotliwość aktualizacji zależy od wielkości bufora (4096 bajtów).Kliknij, aby powiększyćAktualizacja paska postępu wykonywana jest w procedurze obsługi zdarzenia OnWork. Częstotliwość aktualizacji zależy od wielkości bufora (4096 bajtów).Ponieważ chcemy na bieżąco informować użytkownika o postępie w ściąganiu lub wysyłaniu pliku, musimy obsłużyć jeszcze dwa zdarzenia TIdFTP.OnWorkBegin i TIdFTP.OnWork. Pierwsze wykorzystujemy do zerowania paska postępu, natomiast drugie do jego systematycznego uaktualniania. Drugie zdarzenie jest wywoływane, gdy zostaną ściągnięte dane o rozmiarze ustalonym we właściwości TIdFTP.SendBufferSize lub TIdFTP.RecvBufferSize. Domyślnie jest to 32 768 bajtów (32 kB), ale aby lepiej odwzorować postęp w ściąganiu, można to zmniejszyć np. do 4096 (4 kB). Parametr AWorkCount przekazuje liczbę bajtów ściągniętych w bieżącym procesie ściągania. Na podstawie tych informacji oraz zmiennej rozmiarpliku obliczamy procent ściągniętych bądź wysłanych danych.

Poniżej podajemy krótkie zestawienie najważniejszych metod komponentu TIdFTP, wykorzystanych w programie:

TIdFTP.Connect(AAutoLogin: boolean; const ATimeout: Integer) - próbuje nawiązać połączenie z serwerem, używając właściwości Username, Password i Host. Parametr AAutologin (domyślna wartość true) określa, czy po połączeniu ma nastąpić automatyczne zalogowanie użytkownika, natomiast ATimeout - czas, po którym program przerwie próbę nawiązania połączenia.

TIdFTP.ChangeDir(const ADirName: string) - zmienia bieżący katalog na serwerze na podany w zmiennej ADirName.

TIdFTP.ChangeDirUp - przechodzi do katalogu nadrzędnego na serwerze.

TIdFTP.Get(const ASourceFile: string; const ADestFile: string; const ACanOverwrite:boolean; AResume:boolean) - pobiera plik o nazwie ASourceFile i zapisuje go pod nazwą ADestFile na twardym dysku. ACanOverwrite określa, czy ewentualny plik ma zostać nadpisany, natomiast AResume powoduje, że ściągnięte dane zostaną dopisane do istniejącego pliku. Dostępna jest też druga wersja tej procedury, operująca na strumieniach (TStream).

TIdFTP.List(ADest:TStrings; ASpecifier:string; const ADetails:boolean) - pobiera listę plików z bieżącego katalogu na serwerze i zapisuje ją w zmiennej ADest. ASpecifier określa maskę używaną podczas wyszukiwania plików, a ADetails decyduje, czy mają być pobierane także szczegółowe dane o pliku (data, rozmiar, prawa dostępu itp.).

TIdFTP.Put(const ASourceFile: string; const ADestFile: string; const AAppend: boolean) - wysyła plik określony przez ASourceFile na serwer i zapisuje go pod nazwą ADestFile. Parametr AAppend określa, czy przesyłane dane mają zostać dopisane do pliku już znajdującego się na serwerze.