Światła na scenę

Miesiąc temu nauczyliśmy się tworzyć szkielet aplikacji OpenGL oraz wyświetlać linie i wielokąty. Nadchodzi moment, w którym chcemy zwiększyć realizm naszych scen przez dodanie oświetlenia.

Miesiąc temu nauczyliśmy się tworzyć szkielet aplikacji OpenGL oraz wyświetlać linie i wielokąty. Nadchodzi moment, w którym chcemy zwiększyć realizm naszych scen przez dodanie oświetlenia.

W pierwszej części kursu przedstawione zostały podstawy OpenGL. Napisaliśmy pierwszą aplikację i nauczyliśmy się wyświetlać tak zwane prymitywy, czyli najprostsze kształty. Jednak droga jeszcze daleka do osiągnięcia obrazu choć trochę zbliżonego do tego, który widzimy, uruchamiając którąkolwiek z nowych gier. Prostym sposobem zwiększenia realizmu tworzonych scen jest dodanie do nich światła. I tym właśnie dziś się zajmiemy.

Zobacz również:

Podstawy

W rzeczywistym świecie światło ma ogromny wpływ na postrzeganie obiektów. Jeżeli na karoserię samochodu pada światło słoneczne, widzimy refleksy świetlne. Gdy w dużej hali palą się świetlówki, większość obiektów wydaje się równomiernie oświetlona. OpenGL pozwala symulować różne źródła światła i opisywać sposoby jego emisji. Zanim przejdziemy do pierwszej aplikacji, musimy poznać rodzaje świateł w OpenGL.

OpenGL wykorzystuje lambertowski model światła, co oznacza, że źródła światła określane są za pomocą trzech składowych R (od angielskiego red), G (green) i B (blue), definiujących barwę promieni.

Ponadto każde źródło światła możemy opisać za pomocą trzech odmiennych rodzajów oświetlenia:

GL_AMBIENT - światło otaczające - nie pochodzi z żadnego kierunku, choć ma źródło. Wszystkie obiekty na scenie są nim równomiernie oświetlone ze wszystkich stron i na wszystkich powierzchniach.

GL_DIFFUSE - światło rozproszone - ma zdefiniowane źródło i z tego kierunku pochodzi. Jasność powierzchni zależy od kąta, pod jakim pada na nią światło. Światło rozproszone padające jest traktowane jako kierunkowe, w przypadku światła odbitego już jako bezkierunkowe.

GL_SPECULAR - światło odbłysków - ma kierunek i jest odbijane od powierzchni w jedną stronę.

Światło

Rysunek 1. Sześcian ze zdefiniowanymi parametrami światła i materiału. Źle skonstruowane (niewłaściwie zorientowane w przestrzeni) prymitywy powodują błędne działanie oświetlenia.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1. Sześcian ze zdefiniowanymi parametrami światła i materiału. Źle skonstruowane (niewłaściwie zorientowane w przestrzeni) prymitywy powodują błędne działanie oświetlenia.OpenGL udostępnia osiem niezależnych źródeł światła, GL_LIGHT0, GL_LIGHT1 itd. do GL_LIGHT7. Żeby światła zostały w ogóle uwzględnione w tworzonej scenie, należy je włączyć. Robimy to, korzystając z funkcji:

glEnable(GL_LIGHTING);

Jeśli z jakiś powodów chcemy, żeby część elementów nie była oświetlona, możemy w każdej chwili wyłączyć oświetlenie:

glDisable(GL_LIGHTING);

Oczywiście, żeby zobaczyć rezultat dodania świateł do sceny, nie wystarczy włączyć oświetlenie. Trzeba jeszcze ustawić jego parametry, takie jak położenie i wymienione już wartości składowe światła, opisujące jego barwę i rodzaj. Do ustawiania parametrów światła służy procedura, której prototyp wygląda następująco:

glLightfv(glenum light

glenum pname, const glFloat *params);

Parametr light przyjmuje wartość od GL_LIGHT0 do GL_LIGHT7 i wskazuje, do której żarówki będziemy się odwoływać. Parametr pname przyjmuje jedną z wartości odpowiedzialnych za parametry składowe światła w OpenGL: GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE, GL_SPECULAR lub GL_POSITION w przypadku, gdy chcemy ustawić pozycję światła. Parametr params z kolei jest tablicą czterech wartości RGBA typu glFloat, opisujących kolor światła lub jego pozycję w przestrzeni.

Materiały

W rzeczywistym świecie obiekty wykonane są z różnych materiałów. Nie będziemy się teraz zajmować symulowaniem drewna czy metalu, a tylko właściwościami refleksyjnymi. Materiały, podobnie jak światła, opisywane są za pomocą trzech składowych. Opisują zdolności refleksyjno-emisyjne danego materiału. Do tworzenia materiału służy funkcja:

glMaterialfv(glenum face

glenum pname, glfloat *params);

Parametr face opisuje stronę obiektu i może przyjmować jedną z poniższych wartości:

GL_FRONT - opisujemy frontową płaszczyznę prymitywów

GL_BACK - odwołujemy się do tylnej ściany

GL_FRONT_AND_BACK - zarówno przednia, jak i tylna ściana.

Zagadnieniem informowania OpenGL, która powierzchnia wielokąta jest przednia, a która tylna, zajmiemy się nieco później. Na razie wystarczy wiedzieć, że OpenGL jakoś rozróżnia strony wielokątów.

Parametr pname przyjmuje jedną z wymienionych wcześniej wartości GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE, GL_SPECULAR i za jego pomocą powiadamiamy bibliotekę, jakie właściwości refleksyjne definiujemy.

Ostatni parametr jest znów wskaźnikiem do 4-elementowej tablicy, zawierającej składowe RGBA. Tablicę taką możemy zadeklarować na wiele sposobów. Jeden z nich to:

var ambient: array[1..4] of glFloat = (0.5, 0.5, 0.5, 1.0);

W ten sposób utworzyliśmy materiał, którego współczynniki odbicia trzech składowych światła (sądząc z nazwy tablicy, chodzi o światło typu otaczającego) wynoszą 0,5. Oznacza to, że materiał odbija połowę składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej padającego na nią światła. W przypadku światła białego wielokąt będzie szary. Gdybyśmy ustawili właściwości materiału na [0,0,1,1], to przy białym świetle odbita zostałaby tylko składowa niebieska i obiekty widzielibyśmy jako niebieskie. Gdy światło ustawimy na [1,0,0,1] (kolor czerwony), obiekt będzie czarny, ponieważ czerwona składowa światła zostanie pochłonięta przez materiał, a niebieska, którą ten materiał odbija, w świetle nie występuje.

Pierwszy przykład

Rysunek 2. Oświetlony sześcian z prawidłowo ustawionymi wektorami normalnymi ścianek.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Oświetlony sześcian z prawidłowo ustawionymi wektorami normalnymi ścianek.Nadszedł moment, by napisać pierwszy program. Nawiążemy do szkiców sprzed miesiąca. Poniższy przykład (napisany w C++) definiuje materiały i światła:

glFloat material[]={1.0, 1.0, 1.0,1.0};

glFloat ambient[]={ 0.0, 0.0, 0.5, 0.0};

glFloat diffuse[]={1.0, 0.0, 0.0, 1.0};

glFloat position[]={1.0, 0.0, 1.0, 1.0};

glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, material);

glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, material);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, diffuse);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, position);

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

glEnable(GL_LIGHTING);

glEnable(GL_LIGHT3);

Kod ten należy zamieścić w procedurze inicjuj_scene. Uzyskany materiał całkowicie odbija wszystkie składowe światła, na co wskazuje wartość material=[1.0, 1.0, 1.0, 1.0].