Prawo a Internet cz. 2

W dniu 18 września 2001 r. została uchwalona ustawa o podpisie elektronicznym. Jest to akt prawny, który dla rozwoju handlu elektronicznego ma zasadnicze znaczenie.

W dniu 18 września 2001 r. została uchwalona ustawa o podpisie elektronicznym. Jest to akt prawny, który dla rozwoju handlu elektronicznego ma zasadnicze znaczenie.

Zgodnie bowiem z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Niestety, sama idea podpisu elektronicznego nie upowszechniła się tak szybko, jak można było tego oczekiwać. Przyczyny tego są dwie: urządzenia służące do składania "bezpiecznego" podpisu elektronicznego są dosyć kosztowne, a ponadto, na razie, mało jest miejsc, w których takim podpisem moglibyśmy się posłużyć. W tym zakresie przełomem będzie uchwalenie ustawy, która zobowiąże organy administracji publicznej do przyjmowania oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, opatrzonych bezpiecznym podpisem. Projekt takiej ustawy już jest w naszym parlamencie. Po jej uchwaleniu będziemy mogli np. składać zeznania i deklaracje podatkowe w postaci elektronicznej, a także wnosić podania, skargi i wnioski w tej formie. Ponadto, po upowszechnieniu się "bezpiecznego" podpisu elektronicznego o wiele wygodniejsze i łatwiejsze będzie korzystanie z bankowości elektronicznej, robienie zakupów w wirtualnych sklepach, a także korzystanie z aukcji internetowych. Będziemy bowiem mieli 100 proc. pewność, czy osoba, która podaje się za naszego kontrahenta, w istocie nim jest.

Zobacz również:

Prawo autorskie

Często spotykamy się z poglądem, że skoro coś zostało w Internecie opublikowane, to po pierwsze jest bezpłatne, a po drugie możemy z tego do woli korzystać, np. umieszczać na własnej stronie internetowej. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Dopóki nie uzyskamy zgody autora na umieszczenie materiałów pochodzących z jego serwisu internetowego na własnej stronie WWW, nie mamy prawa tego zrobić. Artykuł 5 prawa autorskiego przewiduje z kolei, że przepisy tej ustawy stosuje się m.in. do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Zdecydowana większość państwa przystąpiła do wspomnianych umów. W tej sytuacji nie można bez zgody twórcy serwisu (choćby był to serwis zagraniczny) skopiować jego zawartości i umieścić na własnym serwerze, nawet po przetłumaczeniu. Takie działanie stanowić będzie ewidentne naruszenie praw autorskich twórcy serwisu, a - niestety - jest w praktyce spotykane.

Jeszcze częściej w Internecie mamy do czynienia z tzw. głębokimi odnośnikami (deep linking). Zasady ich stosowania nie zostały wprost uregulowane w przepisach prawa. Przyjmuje się, że zamieszczenie linków prowadzących do stron początkowych innych witryn WWW jest dozwolone (jest to zresztą podstawowa właściwość Internetu). Pojawiły się jednak w Europie orzeczenia sądowe, które w pewnych sytuacjach uznawały deep linking za działanie zabronione. Chodziło o działalność serwisów informacyjnych, które przeszukiwały strony elektronicznych wersji czasopism i dzienników, umieszczając wyniki wyszukiwania na swoich stronach. Generalnie sugeruję stosować deep linking sporadycznie i z podaniem źródła informacji.

Ochrona dóbr osobistych

Pamiętajmy, że Internet od dawna nie jest anonimowy i umieszczenie w nim treści naruszających czyjeś dobre imię - co często zdarza się na forach dyskusyjnych - może skutkować odpowiedzialnością cywilną, a nawet karną! Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może wystąpić przeciwko sprawcy na drogę procesu cywilnego i żądać od niego m.in. zaprzestania publikowania obrażających go treści, przeprosin, a także zadośćuczynienia. Ponadto pokrzywdzony może zwrócić się do firmy hostingowej, z prośbą o uniemożliwienie dostępu do obrażających go treści. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, firma powinna to zrobić po uzyskaniu przez nią urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych. Generalnie firmy hostingowe blokują dostęp do określonych zasobów, jeżeli naruszenie prawa i bezprawność danych jest ewidentna. Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia ze zniewagą, o której mowa w art. 216 kodeksu karnego, istnieje również możliwość poinformowania o tym organów ścigania i wszczęcia przeciwko sprawcy postępowania karnego.

Nieuczciwa konkurencja i zakazana reklama

Tak jak w świecie realnym, tak i w Internecie obowiązują przepisy zakazujące stosowania nieuczciwej konkurencji, o czym - niestety - część wirtualnych firm zapomina. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W szczególności czynem nieuczciwej konkurencji jest tzw. zakazana reklama. Kiedy mamy z nią do czynienia? Przykładowo wtedy, gdy:

 1. jest ona sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybia

  godności człowieka

 2. wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję

  co do nabycia towaru lub usługi

 3. odwołuje się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie

  przesądów lub łatwowierności dzieci

 4. stanowi wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług

  sprawia wrażenie neutralnej informacji

 5. stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez

  uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie

  na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych

  środków przekazu informacji.

Generalnie zawsze pamiętajmy, że jeżeli jakieś zachowanie jest zakazane w świecie realnym, to z reguły jest ono również niedozwolone w Internecie. Naruszenie prawa zawsze narazi nas na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną, niezależnie w jakim świecie - "wirtualnym" czy "realnym" ono nastąpiło.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.