E-handel wybrakowany

Pisałem niedawno na łamach Digita, że działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego jest specyficzna i rządzi się szczególnymi prawami. Co innego otworzyć budkę z warzywami, a całkiem co innego stworzyć sklep internetowy, poprawnie działający pod względem technicznym, a także przestrzegający obowiązujących przepisów. Okazało się to zbyt trudne dla WSZYSTKICH skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właścicieli e-sklepów w Polsce.

Pisałem niedawno na łamach Digita, że działalność gospodarcza w zakresie szeroko rozumianego handlu elektronicznego jest specyficzna i rządzi się szczególnymi prawami. Co innego otworzyć budkę z warzywami, a całkiem co innego stworzyć sklep internetowy, poprawnie działający pod względem technicznym, a także przestrzegający obowiązujących przepisów. Okazało się to zbyt trudne dla WSZYSTKICH skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właścicieli e-sklepów w Polsce.

E-COMMERCE W POLSCE W ŚWIETLE RAPORTU UOKIK

UOKiK a handel elektroniczny

Jednym z założeń obowiązującej w Polsce Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2004 - 2006 jest wypromowanie handlu elektronicznego jako bezpiecznej sfery obrotu konsumenckiego, funkcjonującej w ramach Wspólnego Rynku Unii ' Europejskiej, dostosowanego jednocześnie do standardów międzynarodowych określonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ODCE). Strategia ta zakłada w szczególności przeprowadzenie przez UOKiK kontroli w zakresie usług dostępu do Internetu (podłączenie, zakładanie kont pocztowych, witryn WWW itp.) oraz w zakresie sprzedaży on-line. Kontrola taka miała miejsce w 2004 r., a raport z niej został opublikowany w październiku 2004 r . Jego wnioski są dla naszych e-handlowców druzgocące.

Zobacz również:

Co i jak badał UOKiK

UOKiK zbadał ogółem 186 e-sklepów polskich, oferujących towary należące do różnych segmentów sprzedaży (np. kosmetyki, sprzęt RTV, ubrania, książki). Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem dwóch punktów widzenia - z jednej ¦ strony, zwracano uwagę na zgodność z prawem, z drugiej - oceniano czytelność, precyzję i dostępność informacji dla przeciętnego odbiorcy. Należy przy tym podkreślić, iż wg Urzędu badania stron były niezwykle żmudne ze względu na braki w tym względzie. Doszukanie się kolejnych danych - kluczowych dla efektywnego korzystania z witryny - często wymagało sporej dozy cierpliwości.

Wnioski raportu UOKiK

Priorytetowym celem dla właścicieli e-sklepów jest wg UOKiK nastawienie na sprzedaż produktu. Co za tym idzie, regułą jest, że konsument odwiedzający witrynę otrzymuje konieczne informacje o przedsiębiorcy, dostawie, cenie - jednak już problemem jest zapewnienie mu pełnych danych kontaktowych, np. o adresie geograficznym, numerze rejestrowym, terminie obowiązywania oferty. Kwestie typowo konsumenckich gwarancji bezpieczeństwa, np. zapewnienie pełnego i stabilnego kontaktu z przedsiębiorcą, wskazanie procedur reklamacyjnych, możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, zabezpieczenie danych osobowych - pozostają najczęściej poza sferą zainteresowania przedsiębiorcy. Takie podejście pomijające określone gwarancje klienta, paradoksalnie kłóci się z interesem profesjonalisty. Brak przejrzystości treści witryny uniemożliwia podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty i prowadzi do zniechęcenia klienta. Brak zapewnienia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w określonej formie i terminie, skutkuje na dłuższą metę spadkiem zaufania do e-commerce i zaburzeniem obrotu w ogóle. W tym kontekście należy odnotować, że we wszystkich przypadkach UOKiK stwierdził nieprawidłowości, co stanowi 100 procent ogółu badanych e-sklepów! A konkretnie uchybienia polskich e-sklepów dotyczą:

- Niekompletnej informacji o przedsiębiorcy - brak informacji o numerze

Regon, oznaczenia organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, brak danych teleadresowych, adresu geograficznego, umiejscowienie danych w sposób trudny do odnalezienia. Aż 178 przedsiębiorców nie podawało pełnych danych.

- Braku możliwości korygowania błędów w zamówieniu.

Dotyczyło to 148 witryn.

- Braku zapewnienia potwierdzenia zamówienia odnotowanego

w 53 wypadkach.

- Braku informacji o czynnościach technicznych, składających się na procedurę zawarcia umowy odnotowano w 67 wypadkach.

- Braku wskazania języka, w którym może być zawarta umowa, co stanowi naruszenie art. 661 § 1 pkt 5 Kodeksu cywilnego. Brak ten odnotowano w 176 wypadkach.

- Nieudostępniania regulaminów, co stanowi naruszenie art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczyło to 56 przypadków.

- Braku informacji o czasie, w którym oferta oraz materiały informacyjne są wiążące - odnotowano w 165 wypadkach.

- Wykorzystywania danych osobowych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych - np. do celów marketingowych bez uzyskania zgody konsumenta, zmuszanie do podania danych osobowych jeszcze przed złożeniem zamówienia. 73 przedsiębiorców w ogóle nie podawało informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

- Braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dotyczyło to 92 wypadków.

- Niewłaściwego określenia terminu, w którym konsumenci mogą od umowy odstąpić (np. 3, 5, 7 dni), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dotyczyło to 6 wypadków. Należy także wskazać, że na niektórych stronach w ogóle nie odnaleziono wskazania, czy i w jakim terminie możliwe jest odstąpienie od umowy.

- Braku wskazania sposobu i/ lub terminu składania i/ lub rozpatrywania reklamacji. Dotyczyło to odpowiednio 94,158 i 132 witryn.

- Braku wskazania sądu właściwego do rozpatrywania ewentualnych sporów. Dotyczyło to 183 wypadków.

- Braku informacji o stosowanych kodeksach etyki. Dotyczyło to wszystkich badanych witryn.

Podsumowując

Lektura raportu UOKiK, z którego zaczerpnąłem powyższe dane, jest przygnębiająca. Wynika za niej, że użytkownik Internetu nie jest przez e-handlowców poważnie traktowany, a jego podstawowe prawa są w sieci nagminnie łamane. Warto wspomnieć, że regulacje prawne w tym zakresie mamy w pełni odpowiadające wymogom unijnym, natomiast znacznie gorzej jest ze stosowaniem i egzekucją prawa. Pozostaje mieć nadzieje, że z czasem właściciele witryn WWW uznają, że profesjonalne podejście do klientów - użytkowników Internetu po prostu im się opłaca, w przeciwnym razie stanowić to będzie istotną barierę w rozwoje e-commerce w Polsce.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.