Miej dobre relacje z bazą

Przedstawiamy elementarne techniki budowania relacyjnej bazy danych w Access 2003 PL, pokazujące istotę tego niezwykle cennego mechanizmu. Okaże się, że nie jest to wcale trudne, a zrozumienie podstaw pozwoli sięgnąć po bardziej rozbudowane podręczniki.

Przedstawiamy elementarne techniki budowania relacyjnej bazy danych w Access 2003 PL, pokazujące istotę tego niezwykle cennego mechanizmu. Okaże się, że nie jest to wcale trudne, a zrozumienie podstaw pozwoli sięgnąć po bardziej rozbudowane podręczniki.

Access zalicza się do kategorii relacyjnych systemów obsługi baz danych, a więc takich, w których informacje zawarte w bazie są podzielone na powiązane ze sobą części. Relacyjny model baz danych jest powszechnie uważany za jeden z najważniejszych wynalazków w historii informatyki, który pozwolił elastycznie i oszczędnie operować danymi.

Zobacz również:

Chyba każdy użytkownik komputera tworzył kiedyś dla siebie jakąś bazę danych, jak choćby bazę adresów korespondentów czy zestawienie książek w domowej biblioteczce. Podstawą każdej bazy jest tabela, a tę można łatwo sporządzić w edytorze tekstów czy arkuszu kalkulacyjnym. Baza taka składa się z rekordów (którymi mogą być posiadane książki), a każdy z nich zawiera pewną liczbę pól wypełnianych danymi, jak autor, tytuł, rok wydania, miejsce wydania, wydawnictwo, numer ISBN, liczba stron itd. W taki sposób powstaje tzw. kartotekowa, "płaska" baza danych.

Przykład kartotekowej bazy danych oglądanej w programie Excel 2003.Kliknij, aby powiększyćPrzykład kartotekowej bazy danych oglądanej w programie Excel 2003.Nietrudno zauważyć, że gdy w kartotekowej bazie danych zechcemy powiększyć zakres wpisanych informacji, na przykład o adresy autorów i wydawnictw, trzeba będzie dodać do rekordów tabeli kolejne pola i na dodatek wypełniać je za każdym razem treścią niezależnie od tego, czy dana informacja już się znalazła w innym rekordzie, czy też nie. Jeszcze większy problem pojawi się w razie konieczności zmiany jednej informacji, np. adresu czy numeru telefonu firmy, co wymaga zmian we wszystkich miejscach.

Przykładowo, ktoś może być autorem lub tłumaczem kilku czy kilkunastu książek, zatem po wpisaniu kolejnego tytułu książki trzeba wypełnić cały rekord, powtarzając, oczywiście, wszystkie dane o tej osobie. Jeśli w bazie przechowujemy również dane teleadresowe wydawnictwa, powtórzenia będą nawet dużo częstsze, bo przecież wydawnictwa publikują dziesiątki i setki tytułów.

Takie podejście prowadzi, oczywiście, do absurdu i albo płacimy za tworzenie bazy znacznie zwiększonym nakładem czasu i pracy, albo rezygnujemy ze zbyt drobiazgowego definiowania, na czym cierpi dokładność. Także otwieranie takiej ogromnie rozbudowanej tabeli (a przecież rekordów mogą być tysiące) potrafi mocno obciążyć komputer i utrudnić jej przebadanie.

Definicja tabeli podrzędnej z danymi autorów.Kliknij, aby powiększyćDefinicja tabeli podrzędnej z danymi autorów.Rozwiązaniem tego dylematu jest relacyjna baza danych, w której dane są dzielone na logiczne fragmenty i zapisywane w wielu tabelach (osobna tabela książek, osobna autorów i tłumaczy, osobna wydawnictw), natomiast wygodny dostęp do całej zapisanej w bazie informacji uzyskujemy za pomocą relacji między tabelami.

Dzięki temu wprowadzanie danych do bazy jest mniej pracochłonne (i oczywiście tańsze), otrzymujemy też precyzyjniejsze raporty. Wystarczy raz zapisać w osobnej tabeli dokładne dane o autorze lub tłumaczu, a następnie wielokrotnie odwoływać się do niego przy kolejnych tytułach napisanych przez niego książek. Raz zapisane dane o konkretnych wydawnictwach można będzie wielokrotnie przywoływać w tabeli z książkami.

To oczywiście bardzo prosty przykład oszczędności płynących z podzielenia bazy na moduły i powiązania tych modułów ze sobą. W firmach zakres wprowadzanych informacji jest nieporównanie szerszy, zatem strukturę baz trzeba dobrze przemyśleć i inteligentnie zaprojektować. Sprawny projektant i opiekun bazy jest dzisiaj na wagę złota, a umiejętność obsługi relacyjnych baz danych praktycznie gwarantuje zatrudnienie i przyzwoity zarobek - zawodowa pozycja tak wyspecjalizowanych informatyków będzie coraz lepsza, bo informatyzacji podlega dziś niemal wszystko powyżej poziomu straganu z pietruszką.

Tabela podrzędna w działaniu - wypełnianie danymi.Kliknij, aby powiększyćTabela podrzędna w działaniu - wypełnianie danymi.Integracja danych jest kluczem do sprawnego działania każdej instytucji, a dane z baz są materiałem nie tylko do kwerend i raportów w samym systemie bazodanowym, ale także do opracowywania w arkuszach kalkulacyjnych, wbudowywania w dokumenty w edytorach tekstów, generowania witryn intra- i internetowych (potężna Wikipedia jest oparta na bazie MySQL, której dane są przetwarzane przez PHP i wyświetlane za pomocą Apache), "karmienia" systemów projektowych, budowania zaawansowanej grafiki biznesowej, automatycznego tworzenia publikacji w systemach wydawniczych itd., itp. Ustrukturalizowane dane są podstawą tylu nowoczesnych mechanizmów informatycznych, że umiejętność ich sprawnego tworzenia trudno przecenić.

Procedura

Utwórzmy bazę zawierającą informacje o książkach, autorach i wydawnictwach. Ponieważ chcemy mieć obszerniejsze dane, nie ma sensu umieszczać ich w tabeli opisującej książki i należy rozdzielić je na trzy tabele.

Na tym etapie określamy ogólnie źródło dynamicznie pobieranych danych.Kliknij, aby powiększyćNa tym etapie określamy ogólnie źródło dynamicznie pobieranych danych.Jako że najbardziej interesuje nas tabela z książkami, pozostałe będą mieć podrzędny, pomocniczy charakter. Od tabel podrzędnych rozpoczynamy budowanie bazy. Kolejność jest nieprzypadkowa, gdyż w tabeli Książki chcemy się w polu Autor odwoływać do tabeli Autorzy, a w polu Wydawnictwo do tabeli Wydawnictwa, a zatem tabele te powinny być wcześniej zdefiniowane.

Utwórz pustą bazę danych, a następnie wybierz polecenie Utwórz tabelę w widoku projektu. W widoku tym wprowadzisz pola rekordu opisującego autorów, np. Imię i nazwisko, Miasto, Telefon, Email. Pierwszym polem niech będzie IDautora, a typem danych autonumerowanie - polu temu przydziel klucz podstawowy (polecenie w menu kontekstowym myszy). Przyjmij, że typ danych pola Email to hiperłącze, pozostałe pola będą tekstowe (domyślne). Wybierz polecenie Zapisz i zachowaj tabelę pod nazwą Autorzy, po czym ją zamknij.

Kliknij dwukrotnie tabelę Autorzy i wypełnij ją przykładowymi danymi w sposób pokazany na ilustracji. Zapisz tabelę i zamknij ją.

W taki sam sposób utwórz w widoku projektu drugą tabelę podrzędną, czyli Wydawnictwa. Przyjmij w nich pola: IDwydawnictwa (autonumerowanie, klucz podstawowy), Nazwa wydawnictwa (tekstowe), Miasto (tekstowe) i Adres WWW (hiperłącze). Oczywiście dla uproszczenia pomijamy wiele innych istotnych danych teleadresowych, jak adres, telefon, nazwisko prezesa itd.

Dla wygody można też zbudować tabelę podrzędną zawierającą nazwy miast.

Wybieranie konkretnej tabeli z żądanymi informacjami.Kliknij, aby powiększyćWybieranie konkretnej tabeli z żądanymi informacjami.Teraz trzeba zbudować główną tabelę Książki, w której zawrzemy następujące pola: IDksiążki (autonumerowanie, klucz podstawowy), Tytuł (tekst), Imię i nazwisko autora (odnośnik do tabeli Autorzy), Nazwa wydawnictwa (odnośnik do tabeli Wydawnictwa), Miejsce wydania (odnośnik do tabeli Miasta), Rok wydania (liczba).

Właśnie w trakcie tworzenia tej tabeli zetkniemy się z relacjami, definiując pola z odnośnikami, czyli Imię i nazwisko, Nazwa wydawnictwa i Miejsce wydania. Tutaj też ujawnia się rola klucza podstawowego tabeli, gdyż tabele są łączone relacjami właśnie za pomocą kluczy podstawowych.

Określanie pól, które sprecyzują budowaną relację.Kliknij, aby powiększyćOkreślanie pól, które sprecyzują budowaną relację.Gdy w widoku projektu wprowadzisz pola IDksiążki i Tytuł, pojawi się konieczność wprowadzenia następnego pola, czyli Imię i nazwisko. Nie wpisuj nazwy pola w kolumnie Nazwa, lecz kliknij kolumnę Typ danych i z rozwiniętej listy typów wybierz Kreator odnośników.

Na ekranie zostanie wyświetlone okno Kreator odnośników, w którym przyjmij domyślną opcję Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy. Przekładając to na język potoczny, pole autora w tabeli Książki będzie wypełniane danymi pobranymi z odpowiedniego pola tabeli Autorzy. Wpisując potem dane do tabeli Książki, nie trzeba będzie wprowadzać ich ręcznie, lecz po prostu wybierać z wyświetlonej listy autorów, pobranej dynamicznie z tabeli Autorzy.

Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić kolejny widok Kreatora odnośników. Wskażesz w nim tabelę, z której pobierane są dane. W naszym przypadku wybieramy tabelę Autorzy.

Tabela w działaniu - gotowa lista danych.Kliknij, aby powiększyćTabela w działaniu - gotowa lista danych.Kliknij przycisk Dalej i przejdź do następnego widoku i wskaż w nim, z którego pola (kolumny) tabeli Autorzy będą pobierane informacje. Trzeba podać zarówno IDautora, niezbędne do utworzenia relacji, jak pole Imię i nazwisko, którego nazwa zostanie wyświetlona w definicji tabeli Książki. Wskaż zatem te pola na liście dostępnych pól i kliknij przycisk z jedną strzałką skierowaną w prawo. Spowoduje to przeniesienie pól na listę zaznaczonych pól.

Na kolejnym etapie możesz jeszcze wybrać sposób sortowania danych wyświetlanych na rozwijanej liście (posortuj je według imienia i nazwiska), na następnym zaś - szerokość kolumny z danymi. Pozwala to dostosować szerokość do liczby znaków w najdłuższym ciągu znaków.

Na ostatnim etapie zaakceptuj domyślną nazwę etykiety przypisanej do obiektu i przyciskiem Zakończ zamknij kreator. Program proponuje zapisanie tabeli przed utworzeniem relacji.

W ten sam sposób utwórz za pomocą Kreatora odnośników relacje dla pól Wydawnictwa i Miasta.

Widok mapy relacji ułatwia projektowanie skomplikowanych baz danych.Kliknij, aby powiększyćWidok mapy relacji ułatwia projektowanie skomplikowanych baz danych.Najciekawsze będzie teraz sprawdzenie, jaki skutek ma wprowadzenia relacji między polem Autor tabeli Książki, a polem Imię i nazwisko tabeli Autorzy. Kliknij dwukrotnie tabelę Książki, wstaw kursor w pole Autor i rozwiń listę. Okazuje się, że lista zawiera wszystkie nazwiska wprowadzone w tabeli Autorzy. Możesz zarówno wskazać myszą dowolne nazwisko, jak i rozpocząć wpisywanie imienia autora. Technika autouzupełniania powoduje, że program proponuje pierwszego z listy autora odpowiadającego wpisywanym literom.

Gdy w menu Accessa wybierzesz polecenie Narzędzia | Relacja, zobaczysz na ekranie mapę relacji utworzonych między poszczególnymi tabelami.

Przykład wzajemnego powiązania informacji w tabelach podrzędnych.Kliknij, aby powiększyćPrzykład wzajemnego powiązania informacji w tabelach podrzędnych.Innym interesującym rezultatem jest możliwość wyświetlania skojarzonych danych w tabelach podrzędnych. Gdy wyświetlisz na przykład tabelę Autorzy, w pierwszej kolumnie zobaczysz przy każdym autorze znak plus. Kliknięcie go spowoduje rozwinięcie listy książek zapisanych w tabeli Książki. Mało tego - gdy w rozwiniętej podtabeli wpiszesz nowy tytuł książki, zostanie on natychmiast zarejestrowany w tabeli głównej, czyli Książki! Analogicznie będzie wyglądała sytuacja w tabeli Wydawnictwa, w której widzisz dane wydawnictw, ale możesz ponadto rozwinąć informacje dotyczące wydanych przez nie książek, a nawet dopisać nowe tytuły. Widać więc, że wszystkie dane są ze sobą ściśle zintegrowane. Zauważ jednak, że w widoku tabeli głównej nie można uzupełniać danych tabel podrzędnych - wymaga to ich otwarcia.

To oczywiście elementarne sposoby wiązania danych, nieobejmujące wielu dalszych aspektów budowania baz danych w Accessie, ale podane przykłady pokazują jego istotę. W licznych książkach dostępnych na rynku znajdziesz szerokie rozwinięcie tej niezmiernie istotnej, a także zajmującej tematyki.