Opodatkowanie transakcji na aukcjach internetowych?

Aukcje internetowe cieszą się w Polsce dużą popularnością. Ich uczestnicy zapominają jednak, że handel wirtualny podlega takim samym regułom, jak sprzedaż produktów w realnym świecie. W szczególności prowadząc taką działalność powinniśmy płacić jak najbardziej realne podatki.

Aukcje internetowe cieszą się w Polsce dużą popularnością. Ich uczestnicy zapominają jednak, że handel wirtualny podlega takim samym regułom, jak sprzedaż produktów w realnym świecie. W szczególności prowadząc taką działalność powinniśmy płacić jak najbardziej realne podatki.

Podatek dochodowy

Należy tu wyróżnić 2 sytuacje:

- handel na aukcji internetowej jest wykonywany w ramachprowadzonej przez nas działalności gospodarczej

Zobacz również:

- osiągamy dochody ze sprzedaży rzeczy na aukcjach, ale nie jest ona prowadzona w ramach działalności gospodarczej.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, ponieważ zasady rozliczania podatku dochodowego są w obu przypadkach różne. Cała rzecz w tym, że część użytkowników internetowych aukcji nie wie (albo raczej nie chce przyjąć tego do wiadomości...), że prowadzi normalną działalność gospodarczą, z której uzyskuje całkiem spore dochody!

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest w szczególności zarobkowa działalność handlowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeżeli działalność sprzedawcy na aukcji internetowej spełnia te warunki, a w szczególności jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, to jest zwykłą działalnością gospodarczą, a sprzedawca powinien zarejestrować się w odpowiedniej ewidencji, uzyskać numery REGON i NIP, odprowadzać co miesiąc należne podatki i składki na ZUS. Oczywiście wymaga to sporo zachodu, a przede wszystkim jest kosztowne.

W uproszczeniu można powiedzieć, że określona działalność jest prowadzona w sposób zorganizowany wtedy, gdy sprzedawca ma stały magazyn lub biuro, podpisane umowy z pocztą lub firmami kurierskimi, stałe umowy (niekonieczne na piśmie) z dostawcami produktów, prowadzi rejestr transakcji, ma do ewentualnej pomocy osoby trzecie (również z rodziny). Co istotne, wszystkie wyżej wymienione cechy nie muszą występować jednocześnie.

Z kolei o działalności prowadzonej w sposób ciągły możemy mówić w sytuacji, gdy sprzedawca w sposób regularny i ciągły wystawia przedmioty na aukcjach (niezależnie od tego, czy znajdą one nabywców), a także stale reklamuje i promuje towary, którymi handluje.

Jeżeli zatem handlujemy na aukcjach internetowych w sposób określony powyżej, to prowadzimy zwykłą działalność gospodarczą - niezależnie od tego, jak wysokie dochody ona przynosi - i podlegamy takim samym zasadom jak w prowadzeniu zwykłego sklepu. Powinniśmy więc płacić podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, a także zarejestrować się jako podatnik VAT (jeżeli nasze obroty nie przekroczą kwoty 10 000 euro rocznie, to jesteśmy z tego podatku zwolnieni, ale pomimo to podlegamy od rozpoczęcia działalności gospodarczej formalnej rejestracji).

W pewnych sytuacjach płacimy podatek dochodowy od dochodu osiągniętego ze sprzedaży towarów na aukcjach, choćby sprzedaż ta nie następowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mówi o tym art. 10 ust. 8 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, opodatkowany jest dochód z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli miało ono miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Warto przy tym podkreślić, że obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje dopiero wtedy, gdy nasze łączne, roczne dochody przekroczą kwotę wolną od podatku, która w 2005 r. wynosi 2790 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli sprzedaż na aukcji jest prowadzona przez podatnika VAT (nawet zwolnionego od tego podatku, ze względu na roczne obroty nie przekraczające kwoty 10 000 euro), to od transakcji nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli sprzedawca nie jest podatnikiem VAT, to transakcje te podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. wartości rynkowej rzeczy. Z podatku zwolniona jest jednakże każda umowa sprzedaży towaru o wartości do 1000 zł. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża solidarnie kupującego i sprzedawcę. Oznacza to, że fiskus może żądać jego zapłaty od każdej ze stron internetowej transakcji (w praktyce wybiera osobę, z której łatwiej jest mu go ściągnąć).

Podatki od sprzedaży na zagranicznych aukcjach internetowych

Jeżeli sprzedawca ma miejsce zamieszkania w Polsce (obywatelstwo ma tu mniejsze znaczenie) i przedmiot aukcji znajduje się w Polsce, to trzeba płacić praktycznie takie same podatki, jak podczas sprzedaży na aukcji internetowej w Polsce. Sprawa komplikuje się, jeżeli sprzedawca ma miejsce zamieszkania poza Polską lub przedmiot aukcji znajduje się poza Polską - należy wówczas zapoznać się z międzypaństwową umową w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Sankcje

Zgodnie z art. 54 ustawy kodeks karny skarbowy, uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnianie urzędowi skarbowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania jest przestępstwem karnoskarbowym, za które grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat! Warto o tym pamiętać handlując na internetowych aukcjach, bo organy podatkowe ostatnio bardzo dokładnie przyglądają się takim transakcjom...

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii