Budowa komponentu

Tworzenie własnych komponentów w Delphi z pewnością nie jest tak proste, jak korzystanie z gotowych. Nie jest też trudne. Prześledzimy dokładnie, krok po kroku, jak od podstaw stworzyć własny komponent.

Tworzenie własnych komponentów w Delphi z pewnością nie jest tak proste, jak korzystanie z gotowych. Nie jest też trudne. Prześledzimy dokładnie, krok po kroku, jak od podstaw stworzyć własny komponent.

Instalowanie nowego komponentu w środowisku Delphi.Kliknij, aby powiększyćInstalowanie nowego komponentu w środowisku Delphi.Nasz przykładowy komponent będzie bardzo prosty: to animowany przycisk, bardzo podobny do zwykłego przycisku dostępnego na palecie komponentów Delphi z tą różnicą, że napis na przycisku jest animowany i przesuwa się od prawej do lewej strony przycisku. Komponent będzie wizualny, widoczny zarówno podczas projektowania aplikacji, jak i po jej uruchomieniu. Ten warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla początkujących użytkowników Delphi, dlatego też skupiliśmy się na podstawowych zagadnieniach związanych z tworzeniem klasy i komponentów. Zakładamy, że Czytelnik ma pewną wiedzę o tworzeniu klas w Delphi, dlatego też nie będziemy wyjaśniać wszystkich zawiłości związanych z dziedziczeniem, konstruktorami itd.

Zobacz również:

Budowanie komponentu rozpoczynamy od stworzenia odpowiedniej klasy. Definicja klasy zawiera wszystkie informacje o wyglądzie i funkcjonowaniu komponentu, chociaż często większość z tych informacji jest ukryta w klasach pierwotnych, z których dziedziczy klasa nowego komponentu.

Wszystkie właściwości komponentu muszą zostać zadeklarowane w specjalny sposób wewnątrz definicji klasy. Właściwość komponentu nie jest zmienną ani metodą, ale nazwą umożliwiającą użytkownikom komponentu dostęp do wewnętrznych części klasy. Każda właściwość ma określony typ, a także dwie wartości, określające sposób czytania i edycji właściwości. Obie te wartości mogą być po prostu zmienną-składową klasy, ale bezpieczniej jest (i tak się najczęściej robi w praktyce) przygotować specjalne metody, z których jedna podaje wartość właściwości, a druga uaktualnia klasę po zmianie właściwości, wcześniej dokonując np. sprawdzenia zakresu dopuszczalnych wartości. Należy zdać sobie sprawę, że zmiana pojedynczej właściwości oznacza często zmianę wielu składowych klasy i wykonanie wielu dodatkowych operacji.

property Wlasciwosc: Integer read CzytajWlasciwosc write ZapiszWlasciwosc;

Czasami konieczne jest użycie właściwości, która nie może być modyfikowana, np. informującej o wewnętrznym stanie komponentu.

property WlasciwoscTylkoDoOdczytu: Integer read CzytajWlasciwoscTylkoDoOdczytu;

Po wstępnym objaśnieniu zasad tworzenia właściwości komponentu można przystąpić do zdefiniowania klasy. Nasz przykładowy komponent nie należy do najbardziej skomplikowanych. W nazewnictwie klas, metod i zmiennych stosować będziemy pewną konwencję, a dokładniej: uproszczoną wersję notacji węgierskiej. Z reguły programiści stosują nazwy zmiennych, metod itd. w języku angielskim, dzięki czemu kod zachowuje większą spójność. W naszym warsztacie również będziemy trzymać się tej konwencji.

type

TScrollingButton = class(TButton)

private

FTimer: TTimer; //timer

FLength: Integer; //szerokość przycisku w liczbie znaków

FStep: Integer; //bieżący krok animacji

protected

FSpeed: Integer; //prędkość przewijania przycisku

FActive: Boolean; //czy animacja jest aktywna

procedure SetSpeed(s: Integer); //ustaw prędkość animacji

procedure SetActive(e: Boolean); //przełącz aktywny/nieaktywny

procedure TimerProc(Sender: TObject); //krok animacji

public

constructor Create(Owner: TComponent); override;

destructor Destroy; override;

procedure Start; //uruchom animację

procedure Stop; //zatrzymaj animację

published

property Speed: Integer read FSpeed write SetSpeed;

property Active: Boolean read FActive write

SetActive;

end;

Jak widać, klasa definiująca komponent dziedziczy z klasy TButton. Jeśli chcesz utworzyć komponent nie będący kontrolką widoczną w oknie aplikacji, użyj dziedziczenia z klasy TComponent. Komponent nie musi dziedziczyć z klasy innego komponentu (TButton w naszym przypadku). Komponent wizualny może dziedziczyć z ogólnej klasy TWinControl lub nawet abstrakcyjnej klasy TControl. Jeśli budowany komponent ma tylko zmieniać funkcjonalność pewnej standardowej kontrolki - tak jak w naszym przypadku - używamy prostego dziedziczenia z klasy danego komponentu wyjściowego.

Po zainstalowaniu komponent jest gotowy do użytku. Efekt animacji można obejrzeć zarówno w czasie uruchomienia aplikacji, jak i podczas projektowania.Kliknij, aby powiększyćPo zainstalowaniu komponent jest gotowy do użytku. Efekt animacji można obejrzeć zarówno w czasie uruchomienia aplikacji, jak i podczas projektowania.W tym miejscu należy przynajmniej pobieżnie wyjaśnić, czym różnią się deklaracje w częściach oznaczonych słowami private, protected, published i public. Upraszczając można przyjąć, że w części private powinny znaleźć się zmienne i metody, które nie powinny być używane nigdzie poza daną klasą. To zamknięta, wewnętrzna część klasy. Nieco mniej rygorystycznie chronione są zmienne i metody w części protected, dostępne są wyłącznie dla klas dziedziczących z danej. Jest to swoisty interfejs dla programisty tworzącego nową klasę, dziedziczącą z np. TScrollingButton. Część public zawiera elementy, które powinny być dostępne dla innych klas, ale nie są potrzebne w trakcie projektowania programu w Delphi. W naszym przykładzie są to dwie procedury odpowiednio uruchamiające i zatrzymujące przewijanie napisu na przycisku. Zmienne i funkcje w części published są automatycznie dostępne podczas uruchomienia programu - tak jak w przypadku public, a dodatkowo są też widoczne w czasie projektowania. Tutaj należy umieścić właściwości komponentu, które powinny pojawić się na liście Properties w Delphi. W naszym przypadku będzie to właściwość określająca prędkość przesuwania napisu. Należy pamiętać, że za pomocą właściwości w części public lub published można udostępnić "na zewnątrz" chronione elementy klasy z części protected lub private. Takie działanie powinno być jednak dobrze przemyślane, a możliwość zmiany wartości chronionej składowej klasy - kontrolowana przez odpowiednią metodę.

Działanie komponentu będzie bardzo proste. Jeśli komponent jest aktywny, wraz z jego utworzeniem tworzony jest tzw. timer, który w określonych odstępach czasu uruchamia procedurę przewijania napisu na przycisku. Nasz komponent korzysta z innego standardowego komponentu Delphi - TTimer, ale, uwaga, nie dziedziczy z niego, lecz po prostu go tworzy, używa, a na końcu usuwa. Takie rozwiązanie nie jest szczególnie eleganckie, ale dla uproszczenia tego warsztatu pozwalamy sobie z niego skorzystać. Animowanie napisu odbywa się za pomocą bardzo, bardzo prostej metody: poprzez dopisanie odpowiedniej liczby spacji na początku i końcu napisu na przycisku w każdym kroku animacji. Warto zwrócić uwagę, jak uruchamiany jest krok animacji. Jest to funkcja TimerProc obsługująca zdarzenie OnTimer komponentu TTimer. Aby komponent TTimer wywoływał naszą funkcję "animacyjną", w konstruktorze klasy TScrollingButton użyliśmy polecenia:

FTimer.OnTimer:= TimerProc;

Specjalny rodzaj składowych klasy widoczny jest po zainstalowaniu komponentu w oknie właściwości.Kliknij, aby powiększyćSpecjalny rodzaj składowych klasy widoczny jest po zainstalowaniu komponentu w oknie właściwości.Nie będziemy w tym miejscu wgłębiać się w dalsze szczegóły poszczególnych metod. Klasa TScrollingButton nie korzysta ze specjalnie wyszukanych technik. Komponent nie będzie mógł być użyty, dopóki nie zostanie zarejestrowany w Delphi. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zadeklarować - poza klasą TScrollingButton - procedurę

procedure Register;

Definicja tej procedury wygląda następująco:

procedure Register;

begin

RegisterComponents('PCWK', [TScrollingButton]);

end;

Procedura ta jest używana podczas instalowania komponentu w Delphi. Wywołanie procedury RegisterComponents powoduje zarejestrowanie zbioru komponentów (w naszym przypadku tylko jednego komponentu) na palecie o określonej nazwie (w tym przykładzie - PCWK). Instalowanie komponentów wymaga czasem zainstalowania dodatkowych, przygotowanych przez programistę edytorów, służących do edycji złożonych właściwości komponentu. Taki dodatkowy edytor wymaga specjalnej procedury instalacyjnej (RegisterComponentEditor) wywołanej wewnątrz procedury Register. W naszym przypadku te dodatkowe zabiegi nie są potrzebne, bo i komponent TScrollingButton nie wymaga specjalnego edytora.

Komponent jest już właściwie gotowy. Teraz należy go zainstalować. Zapisz kod źródłowy pod nazwą np. ScrollingButton.pas, a następnie użyj polecenia Component|Install Component i wskaż zapisany przed chwilą plik. W oknie Package użyj przycisku Compile, a następnie Install. Jeśli kod klasy komponentu zawiera błędy, zostaniesz o nich poinformowany, dokładnie tak samo, jak w przypadku kompilacji zwykłego projektu w Delphi. Najprostsze testowanie nowego komponentu polega na stworzeniu nowej aplikacji i dodaniu do niej zainstalowanego przed chwilą komponentu. W oknie Properties widoczne będą właściwości typowe dla zwykłego przycisku TButton oraz zdefiniowane w TScrollingButton właściwości Speed i Active. Po skompilowaniu i uruchomieniu można wypróbować działanie animowanego przycisku.