Delegaty i zdarzenia

Zdarzenia są wykorzystywane w wielu miejscach .NET. Obsługują komunikaty Windows w kontrolkach oraz formach (także Web Forms) i są wspaniałym mechanizmem, który pozwala obiektowi poinformować o zmianie stanu czy wywołać funkcjonalność, która będzie znana dopiero po utworzeniu instancji innego obiektu.

Zdarzenia są wykorzystywane w wielu miejscach .NET. Obsługują komunikaty Windows w kontrolkach oraz formach (także Web Forms) i są wspaniałym mechanizmem, który pozwala obiektowi poinformować o zmianie stanu czy wywołać funkcjonalność, która będzie znana dopiero po utworzeniu instancji innego obiektu.

Jedną z istotnych cech .NET jest mechanizm delegatówi możliwa dzięki temu obsługa zdarzeń. Mówiąc w dużym skrócie, mechanizm ten pozwala wywołać określoną funkcję za pośrednictwem zmiennej, wskazującej na dany kod, przy czym delegaty są zupełnie bezpieczne w użyciu (w odróżnieniu od wskaźników w C+ +). Klasyczny przykład zastosowania zdarzeń jest pokazany w artykule „Pierwszy program i podstawy IDE". Aby określić, jaką akcję spowoduje naciśnięcie przycisku w formie (Win albo Web Forms), przypisujemy odpowiednią procedurę obsługi zdarzeń.

Zobacz również:

Załóżmy, że mamy klasę monitorującą stan fragmentu aplikacji. Gdy następuje pewne zdarzenie (np. skomplikowany algorytm zaczął działać nieprawidłowo), chcemy, żeby ta informacja została zarejestrowana. Problemy są dwa - załóżmy, że nie wiemy, w jaki sposób ma być to rejestrowane - to może być plik, dziennik zdarzeń w systemie albo komunikat SNMP. Poza tym klasa usługowa nic nie wie o sposobie rejestrowania - wie tylko, że gdzieś ma przekazać komunikat.

Właśnie w takich sytuacjach bardzo przydaje się mechanizm delegatów. Sposób rejestrowania określa sygnatura:

public delegate bool

LogInformationDelegate(string message);

Mówi ona tyle, że funkcja, która będzie używana do rejestrowania, przyjmuje jako parametr łańcuch znaków i zwraca wartość logiczną. Przykładowe funkcje implementujące proces tworzenia dziennika mogą mieć postać:

public class MiscFunctions {

public bool

RealLogInformation(string msg) {

Console.WriteLine("RealLogInformation:" + msg);

return true;

}

public static bool

StaticRealLogInformation(string msg) {

Console.WriteLine("StaticRealLogInformation:" + msg);

return true;

}

public bool

RealLogInformationExp(string msg) {

throw new ApplicationException( "Wyjątek na życzenie");

}

}

(Oczywiście są to tylko przykładowe implementacje - wysyłają informacje na konsolę.)

Klasa monitorująca ma pole - delegat (del), któremu przypisywane będą funkcje mające rejestrować informacje:

public class Monitoring {

public LogInformationDelegate del;

public void Signal(string msg) {

if (del == null) return;

del(msg);

}

private bool MyLog(string msg) {

Console.WriteLine("Prywatna funkcja MyLog: " + msg);

return true;

}

public void AttachPrivate() {

del = MyLog;

}

}

Funkcja Signal powoduje, że wywoływane są funkcje, które zostały przypisane do delegata. Oczywiście - trzeba najpierw sprawdzić, czy został zainicjowany.

Po zdefiniowaniu wszystkich elementów można zainicjować klasę „monitorującą":

1 Monitoring m = new Monitoring();

2 m.Signal("To się nie wyświetli - brak delegata");

3 MiscFunctions f=new MiscFunctions();

4 m.del = new LogInformationDelegate(f.RealLogInformation);

5 m.del = f.RealLogInformation;

6 m.Signal("Komunikat1");

Pierwsze wywołanie funkcji Signal niczego nie spowoduje (wiersz 2) - nie ma jeszcze zainicjowanego delegata. Dopiero gdy inicjujemy go w wierszu 4, klasa monitorująca wie, gdzie ma przesłać komunikat. Warto dodać, że z punktu widzenia MSIL wiersze 4 i 5 są równoważne.

Do delegata można dodawać funkcje. Wtedy wywołanie Signal spowoduje wywołanie dwóch funkcji (w tym wypadku dwukrotnie tej samej):

m.del += f.RealLogInformation;

m.Signal("2 razy ten sam komunikat");

Delegat jest też klasą MulticastDelegate (w wersji beta 2 - nie działa w tym wypadku mechanizm podpowiadania IntelliSense). Jedną z metod jest pobranie listy przypisanych adresów funkcji (GetInvocationList):

foreach

(Delegate d in m.del.GetInvocationList()) {

Console.WriteLine(d.Target + "," + d.Method);

}

Takie wyliczenie ma ważne zastosowanie. Załóżmy, że na liście przypisanej do delegata jedna funkcja (pierwsza) spowoduje wyjątek:

m.del = f.RealLogInformationExp;

m.del += f.RealLogInformation;

Wtedy wywołanie:

try {

m.Signal("Ajj"); //Nic się nie wyświetli

} catch {}

nie spowoduje żadnej akcji, bo po zgłoszeniu wyjątku wywołanie dalszych funkcji będzie wstrzymane. Ale jeżeli funkcje będą wywoływane w taki sposób:

foreach

(Delegate d in m.del.GetInvocationList()) {

LogInformationDelegate loc = (LogInformationDelegate)d;

try {

loc("to się wyświetli raz");

} catch {

}

}

gdzie po kolei zostaną wyliczone kolejne elementy przypisane do delegata, to możemy kontrolować, co się dzieje, gdy jedna z funkcji, na którą wskazuje delegat, zgłosi wyjątek. Oczywiście - od delegata można odjąć wskaźnik do funkcji:

m.del -= f.RealLogInformationExp;

m.Signal("tylko raz komunikat");