Wielka migracja 2005

Mimo dużej zgodności języków C# 1.0 i C# 2.0 nie wszystkich konstrukcji językowych C# należy nadal używać w aplikacjach pisanych na platformę .NET 2.0, bo niektóre rozwiązania przestały być optymalne. W szczególności nie wszystkie stosowane dotychczas komponenty należy wybierać, projektując aplikacje w Visual C# 2005.

Mimo dużej zgodności języków C# 1.0 i C# 2.0 nie wszystkich konstrukcji językowych C# należy nadal używać w aplikacjach pisanych na platformę .NET 2.0, bo niektóre rozwiązania przestały być optymalne. W szczególności nie wszystkie stosowane dotychczas komponenty należy wybierać, projektując aplikacje w Visual C# 2005.

Przenoszenie projektów napisanych na platformę .NET 1.x do Visual Studio 2005 przećwiczymy na przykładzie kilku aplikacji napisanych w ramach kursu C# w poprzednich wydaniach PCWK. Część użytych tam komponentów doczekała się nowszych wersji, które mają zastąpić dotychczasowe. Zajmiemy się zatem uaktualnianiem projektów w taki sposób, aby korzystały z zalet nowej platformy .NET 2.0.

Zobacz również:

Konwersja projektu z Visual C# 2003 na wersję do Visual C# 2005

Rysunek 1a, 1b, 1c. Kreator konwersji projektów ze starszych wersji Visual C#.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1a, 1b, 1c. Kreator konwersji projektów ze starszych wersji Visual C#.
Rysunek 1b.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1b.
Rysunek 1c.Kliknij, aby powiększyćRysunek 1c.
Zacznijmy od sprawdzenia, czy nasze dotychczasowe projekty rzeczywiście mogą być skompilowane w nowym środowisku. Spróbujmy zatem wczytać projekt Kolory (PCWK 8/2005). Z menu File wybieramy Open Project lub naciskamy kombinację klawiszy [Ctrl Shift O]. W wyświetlonym oknie dialogowym odnajdujemy plik Kolory.sln i klikamy Open. Zamiast spodziewanego podglądu formy w widoku projektowania zobaczymy okno widoczne na rysunku 1a, bo po wykryciu, że projekt powstał w Visual C# 2003, automatycznie uruchomi się kreator konwersji. Konwersja nie dotyczy wpisanego przez nas kodu, a jedynie plików "administracyjnych" rozwiązania i projektu. Ponieważ po konwersji projektu nie będzie już można edytować w Visual C# 2003, warto przed konwersją zrobić kopię. Może się tym zająć kreator - na drugim etapie, do którego przejdziemy, klikając przycisk Next, pojawia się pytanie, czy chcemy utworzyć backup projektu (rys. 1b). Jeżeli tak, to należy zaznaczyć opcję Yes, create a backup before converting. Ponownie klikamy Next, a po pojawieniu się strony Ready to Convert klikamy Finish. Po krótkiej chwili zobaczymy stronę podsumowania z informacją o pomyślnej konwersji (rys. 1c). Na tej stronie zaznaczamy opcję Show the convertion log, aby przyjrzeć się zmianom wprowadzonym przez kreator konwersji.

Po powrocie do głównego okna środowiska Visual C# 2005 zobaczymy tabelę na karcie Conversion Report. Wynika z niej, że skonwertowane zostały jedynie pliki Kolory.sln i Kolor.csproj, a więc plik rozwiązania i plik projektu. Kreator nie wprowadził żadnych zmian do kodu źródłowego. Pliki oryginalne (zarówno zmienione, jak te, które pozostały w oryginalnej postaci) umieszczone zostały w podkatalogu Backup katalogu projektu.

Pliki skonwertowanego projektu są nadal ułożone tak, jak w projekcie Visual C# 2003, tzn. wszystko jest w jednym katalogu. W projektach tworzonych przez Visual C# 2005 pliki projektu są wydzielane do innego podkatalogu niż pliki rozwiązania (solution). Ponadto w projektach utworzonych w Visual C# 2005 kod źródłowy klas form jest rozdzielony (nowa właściwość C# 2.0) i znajduje się w dwóch plikach: w Form1.cs umieszczony zostaje kod edytowany przez programistę, podczas gdy kod tworzony automatycznie na podstawie zmian wprowadzonych w widoku projektowania i oknie właściwości trafia do pliku Form1.Designer.cs. W projektach skonwertowanych z Visual C# 2003 tego podziału nie ma.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skompilować i uruchomić projekt. Naciśnijmy zatem klawisz [F5]. Zobaczymy znajome okno z panelem i trzema suwakami pozwalającymi na kontrolę koloru panelu. Poza domyślną ikoną okno nie różni się niczym od okna aplikacji skompilowanej w Visual C# 2003, ale teraz do uruchomienia aplikacji konieczna jest platforma .NET 2.0.

Cyfrowa kukułka

Rysunek 2. Raport podsumowujący konwersję projektu Kolory.Kliknij, aby powiększyćRysunek 2. Raport podsumowujący konwersję projektu Kolory.Przypomnijmy sobie projekt Godziny (również z PCWK 8/2005). Jego zadaniem było odtwarzanie pliku WAV o każdej pełnej godzinie. Problemem, z jakim musieliśmy się uporać w tym projekcie, był brak w bibliotece komponentów platformy .NET 1.1 klas pozwalających na odtwarzanie plików dźwiękowych. Rozwiązaliśmy go wówczas, odwołując się do mechanizmu PInvoke i korzystając z funkcji PlaySound z systemowej biblioteki winmm.dll. W Visual C# 2005 to rozwiązanie również zadziała, jednak platforma .NET 2.0 została wyposażona w nowe klasy zgromadzone w przestrzeni nazw System.Media, które pozwalają na odtwarzanie dźwięków w aplikacjach .NET.

Skonwertujmy i wczytajmy projekt Godziny. Podobnie jak poprzednio, również teraz skonwertowane zostaną jedynie pliki rozwiązania Godziny.sln i projektu Godziny.csproj. Po konwersji możemy natychmiast skompilować i uruchomić projekt, aby przekonać się, że będzie działał bez żadnych zmian. Następnie wczytajmy plik Form1.cs (należy go kliknąć dwukrotnie w oknie Solution Explorer) i naciśnijmy klawisz [F7], aby przejść do edycji kodu. Odnajdujemy w nim wiersze odpowiedzialne za import funkcji PlaySound:

[DllImport("winmm.dll")]

private static extern bool PlaySound(string lpszName, int hModule, int dwFlags );

oraz metodę timer2_Tick, w której jest ona wykorzystywana:

private void timer2_Tick(object sender, System.EventArgs e)

{

PlaySound("Godziny.wav",0,1);

timer2.Interval=1000*60*60;

}

Usuwamy z kodu wiersze odpowiedzialne za import funkcji. Możemy także usunąć z sekcji poleceń using wiersz zawierający deklarację użycia przestrzeni System.Runtime.InteropServices, do której należy klasa atrybutu DllImport. W zamian zadeklarujmy użycie klasy System.Media:

using System.Media;

Ponadto w metodzie timer2_Tick zastępujemy wywołanie PlaySound wywołaniem metody Play klasy SoundPlayer:

private void timer2_Tick(object sender, System.EventArgs e)

{

(new SoundPlayer("Godziny.wav")).Play();

timer2.Interval=1000*60*60;

}

Użyta w powyższym kodzie metoda Play powoduje asynchroniczne odtworzenie pliku WAV, wskazanego w konstruktorze klasy SoundPlayer. Odtworzenie asynchroniczne oznacza, że działanie metody Play zakończy się natychmiast po rozpoczęciu odtwarzania, które dalej wykonywane jest w tle. Do odtwarzania synchronicznego, tzn. takiego, w którym działanie metody kończy się dopiero po zakończeniu odtwarzania pliku dźwiękowego, służy metoda PlaySync. W tym wypadku działanie programu jest blokowane do momentu zakończenia odtwarzania, co nie następuje w odtwarzaniu asynchronicznym.

Nowa "chmurka"

Rysunek 3. Nowy element klasy NotifyIcon - "chmurka".Kliknij, aby powiększyćRysunek 3. Nowy element klasy NotifyIcon - "chmurka".Warto także zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone przez programistów Microsoftu do użytego w projekcie Godziny komponentu NotifyIcon. Został on wzbogacony o nowe właściwości: BallonTipIcon, BallonTipText i BallonTipTitle oraz zdarzenia: BallonTipShown, BallonTipClosed i BallonTipClicked. Pozwalają one na konfigurowanie i wykorzystywanie "chmurek", które pojawiły się bodaj w Windows 2000 (zobacz rysunek 3). Ich typowym zastosowaniem jest informowanie użytkownika o zdarzeniach, które powinny zwrócić jego uwagę. W Windows XP "chmurka" może zawierać informację, że na dysku jest mało miejsca, że pojawiła się aktualizacja systemu lub wyświetla ostrzeżenie o zagrożeniach dla komputera. My wykorzystamy ją tylko do wyświetlenia kilku bardziej szczegółowych informacji.

Przenosimy się do widoku projektowania (klawisze [Shift F7]), zaznaczamy komponent notifyIcon1 na pasku pod podglądem formy, w oknie właściwości zmieniamy jego właściwość BalloonTipTitle na Godziny .NET i z rozwijanej listy przy właściwości BalloonTipIcon wybieramy Info. Następnie tworzymy metodę związaną ze zdarzeniem DoubleClick i umieszczamy w nim polecenia z poniższego listingu:

private void notifyIcon1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)

{

string s = "Aktualna data: " + DateTime.Today.ToLongDateString();

string[] DniTygodnia={"Niedziela","Poniedziałek","Wtorek","Środa","Czwartek","Piątek","Sobota"};

byte numerDniaTygodnia = (byte)DateTime.Now.DayOfWeek;

s += "\nDzień tygodnia: " + DniTygodnia[numerDniaTygodnia];

s += "\nDzień roku: " + DateTime.Now.DayOfYear;

s += "\nAktualny czas: " + DateTime.Now.ToLongTimeString();

s += "\n\n(c) Jacek Matulewski 2006";

notifyIcon1.BalloonTipText = s;

notifyIcon1.ShowBalloonTip(10);

}

Teraz kompilujemy i uruchamiamy projekt. Po dwukrotnym kliknięciu ikony w zasobniku powinna pojawić się "chmurka", która samoczynnie zniknie po 10 sekundach (argument metody ShowBalloonTip). Zgodnie z regułami Windows, okres ten nie może być krótszy niż 10 sekund i dłuższy niż pół minuty. Zniknięcie "chmurki" można przyspieszyć, klikając ją. Z kliknięciem można także związać wykonanie dodatkowych operacji - należy w tym celu wykorzystać zdarzenie BallonTipClicked. Typowym zastosowaniem jest reakcja na ostrzeżenie zawarte w "chmurce". W naszym przykładzie ograniczymy się do pokazania okna powitalnego. W tym celu, korzystając z okna właściwości, tworzymy metodę zdarzeniową do BallonTipClicked i z niej wywołujemy metodę zdarzeniową związaną z pozycją O... menu kontekstowego ikony:

private void notifyIcon1_BalloonTipClicked(object sender, EventArgs e)

{

menuItem1_Click(sender, e);

}