Aktualizacja BIOS-u - szybko i bezpiecznie

Etap 5 - zarchiwizuj cenne zasoby

Aby być przyszykowanym na wszelkie ewentualności, powinieneś utworzyć zapasową kopię swoich najważniejszych plików na zewnętrznym, niezależnym nośniku danych, zanim zabierzesz się do wgrywania nowego BIOS-u. Wprawdzie nieudana aktualizacja nie naruszy zasobów zgromadzonych na twardym dysku, jednak gdy proces ten spali na panewce, musisz się liczyć z tym, że przez dłuższy czas nie będziesz mógł korzystać z komputera. Mając w odwodzie zapasową kopię swoich danych (chociażby kontakty i bieżące dokumenty), możesz przynajmniej kontynuować pracę w innym komputerze.

Etap 6 - zabezpiecz się na wszelki wypadek

Teoretycznie każde aktualizowanie może się nie udać. Jeśli twój komputer służy ci np. tylko za zasobnik na zdjęcia robione swoją cyfrówką, awaria, która uniemożliwi ci korzystanie z niego przez pewien czas, nie będzie miała przykrych następstw. Tymczasem unieruchomienie peceta, który jest ci nieodzowny do pracy, może mieć opłakane skutki. W tej sytuacji zaleca się przygotować rezerwowy układ BIOS-u - np. za pomocą zestawu Bios Savior RD1 (informacje: www.ioss.com.tw/web/English/RD1BIOSSavior.html). Jest to możliwe tylko w wypadku układów BIOS-u zamontowanych na podstawce. Pamiętaj jednak, że już w trakcie majstrowania przy układzie BIOS-u, możesz uszkodzić swój komputer, więc wykonuj wszystkie czynności nadzwyczaj ostrożnie.

Zobacz również:

Etap 7 - przygotuj podzespoły sprzętowe

Przed aktualizowaniem sprawdź, czy zgadza się model płyty w wierszu BOARD.Kliknij, aby powiększyćPrzed aktualizowaniem sprawdź, czy zgadza się model płyty w wierszu BOARD.Przed rozpoczęciem aktualizowania musisz dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji BIOS-u.

Jak dostać się do BIOS-u? Tuż po włączeniu komputera na ekranie pojawi się - zależnie od modelu - logo producenta, parametry pamięci, nazwa procesora, częstotliwość zegara i inne informacje. Naciśnij wówczas klawisz [F2] lub [Delete].

Usuń zabezpieczenie przed zapisem. Niektóre płyty główne chronią BIOS przed omyłkowym skasowaniem. Jeśli znajdziesz w menu BIOS-u pole o nazwie Flash Bios Protection, Firmware Write Protect, Bios Guardian lub BIOS-ROM Flash-Protect, ustaw w nim wartość Disabled. W niektórych płytach zabezpieczenie jest zrealizowane za pomocą zworki. Sprawdź w instrukcji obsługi płyty lub w witrynie producenta, jak należy ustawić zworkę, aby umożliwić zapis w układzie BIOS-u.

Zabezpiecz bieżącą konfigurację. Jeśli dokonywałeś zmian w ustawieniach BIOS-u, powinieneś zanotować aktualną konfigurację.

Włącz ustawienia fabryczne. Przed rozpoczęciem aktualizowania wczytaj predefiniowaną konfigurację. Zrobisz to za pomocą menu Exit | Load Setup Defaults.

Kolejność skanowania napędów. Komputer uruchamia system operacyjny przeważnie z twardego dysku. W menu określanym zazwyczaj jako Advanced Bios Features bądź Boot | Boot Device Priority można zmienić kolejność sprawdzania, na którym z podłączonych dysków jest zainstalowany system. Zdefiniuj stację dysków lub swój przenośny dysk USB jako główny nośnik startowy (1st Boot Device), wybierając w tym polu nazwę dysku lub wartość typu USB-HDD. Zachowaj ustawienia, a następnie zrestartuj system.

Etap 8 - przeprowadź aktualizację

Aktualizacja bezpośrednio w BIOS-ie. Zamiast uruchamiać środowisko DOS, jak opisujemy dalej, przywołaj ustawienia BIOS-u (patrz wyżej) i przejdź do menu Tools | EZ Flash 2. Narzędzie to możesz użyć tak jak przedstawiony poniżej program aktualizujący.

Aktualizacja w DOS-ie. Włóż dyskietkę startową do napędu lub podłącz do komputera przygotowany uprzednio dysk USB i włącz go. Poczekaj, aż uruchomi się system i na ekranie pojawi się znak zachęty. Teraz wpisz nazwę programu aktualizującego (np. awdflash w wypadku BIOS-u Award) i potwierdź klawiszem [Enter]. Program ten zostanie uruchomiony, a na ekranie pojawią się takie informacje jak identyfikator BIOS-u i data jego wydania.

Zrób zapasową kopię bieżącej zawartości układu BIOS-u. Sposób wykonania tej czynności jest opisany przy dolnej krawędzi ekranu. W większości wypadków wystarczy nacisnąć klawisz [B]. Następnie wybierz plik z nową wersją BIOS-u. Program sprawdzi, czy pasuje on do bieżącej wersji, po czym spyta, czy na pewno chcesz dokonać aktualizacji. Potwierdź, naciskając klawisz [Y].

Program aktualizujący wyświetli postęp aktualizowania. Białe pole oznacza, że zapis sektora został uwieńczony sukcesem, zaś czerwone pole symbolizuje błąd zapisu. Operacja aktualizowania powinna trwać około minuty. Po jej zakończeniu wyjmij dyskietkę z napędu i zrestartuj system.

Aktualizacja w Windows. Uruchom program aktualizujący - zilustrujemy to na przykładzie programu ASUSUpdate, jednak sposób postępowania jest podobny we wszystkich narzędziach tego rodzaju. Zasadniczo wystarczy przywołać funkcję aktualizowania BIOS-u poprzez Internet, jednak znacznie lepiej wyjdziesz na metodzie opisanej poniżej. Wskaż polecenie zachowania aktualnej wersji BIOS-u i kliknij przycisk Dalej. Po podaniu katalogu docelowego program odczyta zawartość układu BIOS i utworzy kopię zapasową. W dalszej kolejności przywołaj polecenie pobrania nowszej wersji BIOS-u z Internetu. Jeśli program nie będzie w stanie nawiązać połączenia z predefiniowanym serwerem, kliknij przycisk Auto Select. Jeśli zostanie znaleziony nowszy program aktualizacyjny od tego, który jest obecnie zainstalowany, pobierz go i zainstaluj - pamiętaj jednak, aby przedtem odinstalować poprzednią wersję. Najpóźniej za drugim podejściem powinieneś otrzymać listę dostępnych aktualizacji. Pobierz żądaną wersję.

Właściwe aktualizowanie. Teraz wskaż polecenie aktualizowania BIOS-u z pliku, wybierz pobrany plik i potwierdź przyciskiem OK. Na ekranie pojawi się zestawienie starych i nowych danych BIOS-u. Sprawdź, czy zgadzają się m.in. takie parametry jak model płyty i numery wersji BIOS-u. Następnie zainicjuj aktualizowanie. Jeśli program wyświetli komunikat potwierdzający udane zaktualizowanie BIOS-u, możesz zrestartować komputer.

Etap 9 - wykonaj porządki w BIOS-ie

Opróżnianie pamięci CMOS - wyjmij baterię (zielona ramka) lub skasuj pamięć za pomocą zworki (niebieska ramka).Kliknij, aby powiększyćOpróżnianie pamięci CMOS - wyjmij baterię (zielona ramka) lub skasuj pamięć za pomocą zworki (niebieska ramka).Jeśli program aktualizacyjny uporał się z wgraniem nowej wersji BIOS-u, możesz powrócić do pracy w systemie, powinieneś jednak wykonać uprzednio trzy czynności.

Opróżnij pamięć CMOS. CMOS to układ pamięciowy zasilany bateryjnie, który przechowuje ustawienia BIOS-u. Nowa wersja BIOS-u być może zapisuje określone ustawienia w innym rejestrze CMOS-u niż stara. Wówczas mogą występować konflikty, które w najgorszym wypadku mogą uniemożliwiać prawidłowy rozruch komputera. Dlatego po zaktualizowaniu BIOS-u należy usunąć zawartość tego układu pamięciowego. Sposób wykonania tej czynności jest opisany w instrukcji obsługi płyty. W większości wypadków trzeba odłączyć komputer od zasilania i przełożyć określoną zworkę.

Przywróć własne ustawienia. Po zaktualizowaniu lub zresetowaniu do ustawień fabrycznych trzeba odtworzyć własną konfigurację BIOS-u na podstawie sporządzonych notatek. Przed opuszczeniem BIOS-u pamiętaj o zachowaniu ustawień poleceniem Save & Exit.

Wykonaj porządki w Menedżerze urządzeń. W trakcie aktualizowania BIOS-u może się zdarzyć, że zostaną odblokowane nowe elementy na płycie głównej bądź elementy płyty zostaną ułożone w innym porządku logicznym. Przywołaj Menedżer urządzeń i sprawdź, czy wszystkie podzespoły działają poprawnie i są zaopatrzone w sterowniki. Ewentualne wykrzykniki przed nazwami urządzeń wskazują na problemy.

Etap 10 - w razie awarii odtwórz poprzedni stan

Mimo najbardziej starannego wykonywania zalecanych czynności i zachowania maksymalnej ostrożności proces wgrywania nowego BIOS-u może się nie udać. Wówczas program aktualizacyjny przerwie działanie i zasygnalizuje błąd odpowiednim komunikatem.

Nie wyłączaj komputera. Niezależnie od tego, w którym środowisku wykonywałeś aktualizację, nie restartuj go, lecz zamknij tylko program aktualizujący. Ponów czynności aktualizacyjne, jednak tym razem użyj przygotowanej uprzednio kopii zapasowej. Dopiero później zrestartuj system. Jeśli próba rozruchu komputera zakończy się fiaskiem, postaraj się przywrócić jego funkcjonowanie, opróżniając układ CMOS (patrz etap 9). Jeśli operacja ta nie przyniesie oczekiwanego efektu, a nie masz rezerwowego układu (patrz etap 6), musisz oddać komputer do punktu serwisowego.

BIOS

BIOS (Basic Input Output System) jest zapisany w oddzielnym układzie pamięciowym na płycie głównej, a jego zawartość nie ulega utracie wraz z odłączeniem zasilania. Zawiera dane, które komputer potrzebuje, aby prawidłowo odwoływać się do zainstalowanych podzespołów sprzętowych. Jeśli dysponuje przestarzałymi informacjami, pecet nie może optymalnie wykorzystywać możliwości nowych urządzeń. Wprawdzie można zastąpić dane BIOS-u nowszymi, jednak kryje to pewne ryzyko.

Na co zwrócić uwagę podczas aktualizowania BIOS-u?

Oszacuj zysk, nakład pracy i ryzyko. Jeśli twój pecet działa bez zarzutu, lepiej zrezygnuj z modernizowania BIOS-u. Nie powinieneś go aktualizować tylko po to, aby mieć wersję o kilka numerów wyższą.

Lepiej sprawdzić dwa razy. Upewnij się, że pobierasz właściwą wersję BIOS-u. Jeśli wgrasz inną, niż potrzeba, na dobre sparaliżujesz swój komputer.

W Windows prościej? Mimo wszystko aktualizowanie w DOS-ie uchodzi za bezpieczniejsze. A z pomocą obecnych programów i naszej instrukcji wszystko powinno iść jak po maśle.

Kopia zapasowa zasobów. Aby zapobiec najgorszemu, powinieneś zarchiwizować swoje cenne pliki przed rozpoczęciem aktualizowania. W razie nieprzewidzianych okoliczności będziesz mógł kontynuować pracę przy innym komputerze.

Kopia zapasowa BIOS-u. Zanotuj nazwę pliku zawierającego aktualizację. Utwórz zapasową kopię zawartości układu CMOS.

Nie panikuj. Jeśli w trakcie aktualizowania BIOS-u pojawią się komunikaty alarmowe, nie popadaj w panikę. Nie wolno ci wówczas wyłączać komputera, bo ponowne uruchomienie okaże się niemożliwe. W większości wypadków można przywrócić poprzedni stan BIOS-u z pliku kopii zapasowej.